Наукова дiяльнiсть кафедри української мови

Розробки та досягнення кафедри

У 2003 році завершено роботу над ініціативною темою кафедри «Сучасні тенденції у лінгвістичній підготовці вчителів-словесників». Досліджувана тема сприяла розширенню загальнолінгвістичної підготовки словесника, ознайомлювала з основними напрямами, ідеями і проблемами сучасного мовознавства та  методами наукового дослідження мови.

Усебічному вивченню мовних явищ відповідала наукова тема, над якою працював колектив кафедри у 2004-2006 роках: «Структура і семантика мовних одиниць в синхронічному, діахронічному і дидактичному аспектах». Дослідження проводилося з позиції характеристики мовної ситуації, форм національної мови, стилістичної диференціації, зв’язку діалектів і стилів літературної мови, мовної культури і мовного виховання.

З 2007 по 2012 рік кафедра працювала над темою: «Мова і мовний потенціал особистості в поліетнічному середовищі». Результатом наукового дослідження стало монографічне видання за цією ж темою.

З 2012 року по 2014 рік кафедра працювала над темою: «Мовний простір і культура комунікації», метою якої було дослідження впливу своєрідності об’єктивно-суб’єктивних чинників на функціонування мови з урахуванням рівня культурного розвитку України, оскільки наповнення мовного простору новою інформацією відбувається за рахунок мовних контактів. Практичний аспект дослідження передбачав акцентування уваги на умовах і критеріях ефективної комунікації.

З 2015 р. наукова тема, над якою працювали співробітники кафедри –«Знакові величини у формуванні лінгвального образу світу українців». Роботу над нею завершено в 2017 році. За її результатами видано колективну монографію, розділи якої містять аналіз знакових величин у формуванні лінгвального образу світу українців.

З 2018 р. кафедра розпочала роботу над новою ініціативною темою «Закономірності розвитку та функціонування української мови в освітньо-науковому просторі».

Кафедра підтримує наукові зв’язки з різними вітчизняними й зарубіжними вищими навчальними закладами та науковими установами. Тому члени кафедри – активні учасники міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових лінгвістичних і педагогічних конференцій.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням науково-методичного рівня, зокрема продовжують систематизувати й узагальнювати наукові та методичні здобутки з урахуванням найважливіших напрямів, ідей і проблем  сучасного мовознавства, впроваджувати результати наукових досліджень в навчальний процес, а також досліджувати найважливіші аспекти взаємодії мови і культури, головну увагу приділяючи особливостям збереження культурної інформації мовними одиницями різних рівнів мовної системи.

У грудні 2020 р. кафедра  завершує роботу над новою ініціативною темою «Закономірності розвитку та функціонування української мови в освітньо-науковому просторі». Вона органічно вплітається в науковий контекст сучасних лінгвістичних досліджень. Науковці кафедри переконані, що без детального вивчення закономірностей розвитку та функціонування української мови складно говорити про розвиток і становлення загальноукраїнських ознак мови, про множинність інтерпретацій навколишньої дійсності, притаманних як минулому, так і сьогоденню. Цілісність наукової проблематики створюється не лише тим, що до аналізу залучаються літературні, публіцистичні тексти, зокрема й створені на території півдня України, нижньонаддніпрянські діалектні одиниці, – з одного боку, але й тим, що вони розглядаються в контексті найбільш активних мовних процесів, притаманних різним епохам, – з іншого. Цим пояснюється актуальність таких проблем, як національна специфіка мовотворчої діяльності людини, семантико-граматичний простір та естетичні інтенції автора в образній експлікації внутрішнього і зовнішнього світу людини, становлення й зміни мовних форм у процесі історичного розвитку, диференційований підхід до опису динаміки освоєння навколишнього світу мовною свідомістю, виявлення рис актуального світосприйняття й регіональної ідентичності. У зв’язку з цим актуальною також є потреба введення в науковий обіг нового фактичного матеріалу, виявлення взаємозв’язків між національною культурною специфікою мовної комунікації з чинниками соціальними, загальнопсихологічними, власне мовними тощо.

Конференції

У межах наукової теми кафедри у вересні 2007 року та 2010 року проведено І та ІІ Міжнародні науково-практичні конференції «Мова і мовний потенціал особистості в поліетнічному середовищі». У 2012 році відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мовний простір і культура комунікації».

Щороку з 2010 р. проводиться Міжнародний науковий семінар «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі». За результатами роботи семінарів вийшло сім випусків збірника «Мова. Свідомість. Концепт». Науковий семінар проводиться у співпраці з такими установами: Вища лінгвістична школа, (м. Ченстохово, Польща); Шуменський університет «Єпископ Костянтин Преславський» (м. Шумен, Болгарія); Південно-Казахстанська державна фармацевтична академія (м. Шимкент, Казахстан). Семінар – це науковий захід факультету і університету з реалізації програми дій в рамках «Плану міжкультурної інтеграції Мелітополя до 2020 р.», наш вагомий внесок у формування нового бачення сучасного суспільства – від культурно-роз’єднаного до культурно-інтегрованого.

Кафедра співпрацює в межах наукової тематики з іншими кафедрами університету. Зокрема, вона є співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Полікультурність, діалог і злагода: українські реалії», у межах якої розглядалося питання «Мовне розмаїття і культура діалогу». На базі університету проводилася Міжнародна науково-практична конференція «Антропологізм в освітніх стратегіях і практиках сучасності: пошуки пріоритетів», де розглядалося питання «Антропокультурні властивості мови та мовний світ особистості».

Спільно з кафедрою історії  організовано та проведено Міжнародну наукову конференцію – Кирило-Мефодіївських читань «Слов’янський світ – територія знання», травень 2017 р.).

У жовтні 2017 р. в Мелітопольському педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького на філологічному факультеті відбувся методичний семінар для вчителів української мови “Методична майстерня педагога нової української школи”. Мета семінару полягала у тому, щоб ознайомити учасників із Концепцією Нової української школи, а також із новими технологіями розвитку критичного мислення. Організатори заходу особливу увагу звернули на новітню методику навчання української мови. Зокрема, пройшли майстер-класи “Диктант як одна зі сходинок на шляху усунення труднощів під час вивчення української мови” (доцент О.Ф. Мінкова) та “Особливості підготовки до ЗНО з української мови” (доцент С.І.Єрмоленко).

Наукові гуртки

Науково-дослідна діяльність студентів університету є одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю. При кафедрі під керівництвом Т.Г. Юрченко працював студентський науковий гурток «Лінгвістичні студії».

На сьогодні функціонує нукова студія «Дивослово», яку очолює кандидат філологічних наук, доцент Юрченко О.В. Вона покликана дбати про розвиток як логічного, наукового, так і художнього, образного мислення. Вона – дієвий засіб розширення і поглиблення знань студентів, удосконалення практичних умінь і навичок, розвитку індивідуальних здібностей.

Одним із найважливіших принципів наукової студії є спрямованість занять на формування гармонійної особистості. Це передбачає формування в студентів стійких переконань, умінь і навичок, які б відповідали рівню сучасної науки, допомагали б швидко орієнтуватися, активно працювати в різних сферах. Наукова студія покликана також розвивати інтелектуальну, вольову, емоційну сфери особистості, удосконалювати її соціокультурні та комунікативні компетентності.

Робота у студентських наукових групах на кафедрі дає можливість виявити талановиту студентську молодь. Студенти, які займаються науковою діяльністю, щороку беруть участь у Міжнародному конкурсі української мови імені П. Яцика, ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.

Кінцевим результатом роботи в студентських наукових групах є написання курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт.

Літературний гурток «Поезія і ми»

Керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Єрмоленко С.І.

Гурток “Поезія і ми” розпочав свою роботу з 2016 року. Склад членів гуртка постійно змінювався. Його постійно відвідують студенти філологічного факультету. Для обміну досвідом на засідання гуртка запрошувалися обдаровані учні Мелітополя, відомі поети і письменники, керівники факультету і викладачі різних кафедр. Вірші гуртківців побачили світ у поетичній збірці  “#Хто вони” (2017), “#Літнародження ” (2018). Засідання гуртка відбуваються в стіннах факультету, або в гуртожитку №1.

Наукові лабораторії

У  2010 р.  створено міжкафедральну лабораторію філологічних досліджень, що діє за напрямком – концептологія в системі гуманітарних наук. Основне завдання лабораторії – розроблення лінгвокогнітивної методики дослідження та експериментальних методів вивчення концептів. Ведеться робота над створенням «Українського асоціативного словника», який вже містить 46 словникових статей. Щорічно до роботи у лабораторії залучаються студенти філологічного факультету, які в межах своїх курсових, дипломних роботах репрезентують експериментальну частину із використанням даних словника.

 

Викладачами кафедри української мови у поточному навчальному році надруковано фахові статті:

 

Прізвище та ініціали автора Назва та вид публікації Видання (видавництво, сторінки, місто, рік)

 

Обсяг (др.арк.) Співавтори
Єрмоленко С.І. Досвідреалізації

компетентнісного й

особистісно-

орієнтованого

підходу до

викладання

синтаксису

в умовах

становлення

Нової української

школи

НауковийвісникМелітопольського

державного педагогічного

університету.

Серія: Педагогіка.

Випуск ХХІІІ.

Мелітополь,

2019. №2(23). С. 106–111.

http://eprints.mdpu.org.ua/

id/eprint/8741/

0,5 Митяй З.О.,

Юрченко Т.Г.

Єрмоленко С.І. Вокатив як виразникзмін

у мовленнєвій

комунікації (на матеріалі

сучасноїукраїнської

прози)

Закарпатські

філологічністудії.

Випуск 7. Том 1. Ужгород,

2019. С. 111–118.

http://eprints.mdpu.org.ua/

id/eprint/2743/

0,5
Єрмоленко С. І. Впливперсоніфікації на

вокатив (на матеріалі

сучасної

української

прози)

Південнийархів.

Збірник

науковихпраць.

Філологічні науки.

ВипускLXXVIII.

Херсон : ХДУ, 2019.

С. 14–19.

Index Copernicus International

http://eprints.mdpu.org.ua/

id/eprint/6101/

 

0,5
Хомчак О. Г. Експресивний

потенціал

оксиморона в

українському

публіцистичному

дискурсі

Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки.   Запоріжжя: ЗНУ, 2019. № 1. С. 52-55.

IndexCopernicus

http://eprints.mdpu.org.ua/

id/eprint/6747/

 

0,8 Мінкова О.Ф., Волкова І.В.
Хомчак О. Г. Концептуальный

анализкак

стержневой

метод

Південний архів. Філологічні науки:

Збірник наукових праць.

Випуск LXХVIІI. Херсон:

ХДУ. 2019. С. 112-114.

http://eprints.mdpu.org.ua/

id/eprint/7344/

 

0,7 Волкова І.В.
Пачева В.М. Проблеми

правопису

топонімів (на матеріалі

системиномінацій

Запорізького

Надазов’я).

 

ВісникДніпропетровського

університетуімені

Альфреда Нобеля.Серія

«Філологічні науки».

ПВНЗ

«Дніпропетровський

університет імені

Альфреда Нобеля».  №1 (17).

2019. С.135-146

http://eprints.mdpu.org.ua

/id/eprint/6640/

 

0,5
Сіроштан Т. В. Абстрактна лексика

українськоїмови

ХVІІІ ст. (на матеріалі

приватнихлистів)

Вчені записки Таврійського

національного

університету

імені В. І. Вернадського. Серія:

Філологія.

Соціальнікомунікації.

Том 30 (69) № 2, 2019.

http://eprints.mdpu.org.ua/

id/eprint/6624/

 

0,5
Гапєєва І. М. стаття

INDEX

COPERNICUS

Ґендерні

компоненти

та засоби

стереотипізації в українській

фразеології

Актуальніпитання

гуманітарних наук:

міжвузівський

збірникнаукових

працьмолодихвчених

Дрогобицького

державного педагогічногоуніверситету

іменіІвана Франка. Дрогобич: Видавничийдім

“Гельветика”, 2019.

Вип. 24. Том 1.

http://eprints.mdpu.org.ua/

cgi/users/home?screen=EPrint::View

&eprintid=8213#t

 

0,5
Хомчак О. Г. Когнітивні компоненти

концепту

гроза в буденній

свідомості студентів

 

Закарпатські філологічні

студії. Вип. 13. Т. 1. : Ужгородський національний університет :

Видавничий дім «Гельветика»,

2020. С. 117 – 121.

http://eprints.mdpu.org.ua/

id/eprint/8938/

 

0,8 Волкова І. В.
Siroshtan, Tetiana Gender issue

in the Ukrainian

language

teaching

techniques.

Journal of VasylStefanyk

Precarpathian National

University, 7. s. 81-92.

http://eprints.mdpu.

org.ua/id/eprint/9027

Категорія Б.

IndexCopernicus

 

1

 

Yermolenko, Svitlana
Єрмоленко С.І. Специфічніформи

вокатива в дитячих

колисковихпіснях

Закарпатські

філологічністудії.

Випуск13.

Том 1. 2020. С. 48-50.

http://eprints.mdpu.org.ua/

id/eprint/8927/

0,5
Пачева В.М. Морфологічні

особливості

українських

запорізько-надазовських

говірок

Закарпатські

філологічні

студії.  Вип.13.

Том 1. Ужгород. Видавничий

дім

«Гельветика» 2020.

С.87-93.

http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/

0,6

 

 

Список наукових праць підготовлених до друку у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, WebofScience):

 

№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск, перша-остання сторінка роботи) Наукометрична  база даних (Scopus, WebofScience)
1. Хомчак О.Г., Miнкова O. Ф., Волкова І. В., Баранцова І. О., Надольська Ю.А., Епіфанцева Л.A. Formation of students’

journalistic speech

competence

through the lens of

newspaper and

journalism

Journal of history, culture and art research, Karabük

Üniversitesi

 

WebofScience
2. Єрмоленко С.І.

(у співавторстві з Сіроштан Т.В.)

Філософський

аналіз

лінгвістичних наук

Language, Linguistics,

Literature

WebofScience
3. Юрченко О.В.

Юрченко Т.Г.

Митяй З.О.

Сіроштан Т.В.

Мілько Н.Є.

Денисенко Н.В.

Баранцова І.О.

“Thinking as a Complex Social-Language and Historical Phenome

non”

Language, Linguistics, Literature WebofScience
4. Гапєєва І.,

Баранцова І., Тарасенко Т., Гостищева Н.,

Рябуха Т.,

Фесенко Є.,

Коваль О., Коноваленко Т.

Ethnogenesis and Origin of Languages and Cultures JOURNAL OF HISTORY, CULTURE AND ART RESEARCH WebofScience

 

 

 

СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

1.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на методичні рекомендації Хомчак О.Г. з курсу «Концепти і концептосистеми в когнітично-дискурсивній парадигмі лінгвістики» (№ 91655 від 16.08.2019 р.)

2.Свідоцтво про реєстрацію авторського правана методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи Хомчак О.Г. з курсу «Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики» (№ 91655 від 16.08.2019 р.)

3.Свідоцтво про реєстрацію авторського правана дисертацію Гапєєвої І.М. «Естетика мовотворчості поетів-шістдесятників» (№ 91572 від 13.08.2019р р.)

4.Свідоцтво про реєстрацію авторського правана наукову статтю Хомчак О.Г. «Асоціативно-вербальне поле концепту гора в українській мовній картині світу» (№ 91657 від 16.08.2019 р.)

5.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на методичні рекомендації

Єрмоленко С.І., Юрченко О.В. до курсу «Лінгвістичний аналіз тексту» (№94584 від 10.12.2019 р.)

6.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на методичні рекомендації до самостійної роботи студентів Єрмоленко С.І., Юрченко О. В. над курсом «Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія» (№94585 10.12.2019 р.)

7.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на методичні рекомендаціїЄрмоленко С.І. до курсу «Вступ до філології» (№94583 10.12.2019 р.)

8.Свідоцтво про реєстрацію авторського правана методичні рекомендаціїЄрмоленко С.І., Сіроштан Т.В.до курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» (№94582 10.12.2019 р.)

9.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на методичні рекомендації Єрмоленко С.І. до курсу  «Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Орфографія» (№94585 10.12.2019 р.)

10.Свідоцтво про реєстрацію авторського правана методичні рекомендаціїЄрмоленко С.І., Мінкова О.Фдо курсу «Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія» (№ 95875 від 07.02.2020р.)

11.Свідоцтво про реєстрацію авторського правана методичні рекомендації до самостійної роботи студентівЄрмоленко С.І., Мінкова О.Фз курсу «Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія (№ 95612 від 24.01.2020 р.)

12.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковустаттюМінкова О.Ф. «Диктант як одна із сходинок на шляху усуненню труднощів» (№ 95186 від 09.01.2020 р.)