Науковий гурток “Дивослово”

Керівник наукового гуртка (ПІБ, вчений ступінь, звання): Юрченко О.В., канд. філол.
наук, ст. викладач.
Староста  наукового гуртка: Німетулаєва Л.
Тематика роботи  “Культура мови та її функціонування у професійному дискурсі
спеціаліста”
Завдання гуртка:
–       виховувати любов до рідної мови та культури українського народу;
–       заохочення наукової діяльності студентів, підтримка та ініціювання самостійної
наукової та навчально-дослідницької роботи студентів;
–       підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних
робіт студентів;
–       набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі,
наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах тощо;
–       здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності шляхом
залучення студентів на добровільних засадах до самостійної або колективної наукової
роботи;
–       участь у громадському житті університету.