Освітній процес кафедри германської філології

Спеціальності та спеціалізації (освітні програми)

Спеціальність Спеціалізація Кваліфікація у дипломі

 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень
Філологія

 

(денна, заочна)

Германські мови та літератури (переклад включно) Ступінь вищої освіти Бакалавр,

Спеціальність  035«Філологія»,

Спеціалізація Германські мови та літератури (переклад включно) перша-англійська,

Освітня програма «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

 
Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

 

 

 
Філологія

 

(денна, заочна)

Германські мови та літератури (переклад включно) Ступінь вищої освіти  магістр,

Спеціальність  035 «Філологія»,

Спеціалізація  035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Освітня програма  «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

 

 

 


Назва сертифікатної програми – «Англійська мова для бізнесу»
Сертифікатні освітні програми

Англійська мова для бізнесу – є курсом вивчення англійської мови, який призначено для тих, хто зацікавлений у підвищенні свого професійного рівня і налагодженні ділових стосунків з англомовними партнерами з метою розвитку власного бізнесу: директорів та менеджерів середньої та вищої ланки управління, консультантів, адміністраторів, секретарів, тобто тих, у кого є потреба у застосуванні англійської мови у своїй професійній діяльності.

Метою курсу є розвиток навичок спілкування англійськоюмовою, партнерського співробітництва, а також підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

В курсі з англійської мови для бізнесу присутні основні компоненти загального курсу англійської мови (BasicEnglish), але відпрацюваннянеобхідногограматичного і лексичного матеріалу, а такожтиповихкомунікативнихситуаційвідбувається на прикладах, пов’язаних з діловою тематикою. В курс включено елементи бізнес термінології і типові для бізнесу випадки.

Програма з курсу розрахована на слухачів, які вже володіють основами англійської мови. За результатами попереднього письмового та усного тестування з англійської мови слухачам пропонується навчання в бізнесгрупі одного з наступних рівнів: Elementary (А2), Pre-Intermediate (В1), Intermediate (В1+), UpperIntermediate (В2), Advanced (С1).

Назва сертифікатної програми – «Англійська мова для державних службовців»

Англійська мова для державних службовців – є курсом вивчення англійської мови, який призначено для підвищення професійного рівня володіння англійською мовою для користування на державній службі і налагодження ділових стосунків з англомовними партнерами з метою розширення ділових зв’язків: консультантів, адміністраторів, секретарів, управлінціврізних сфер муніципальної діяльностітощо, тобто тих, у кого є потреба у застосуванні англійськоїмови у своїй професійній діяльності.
Метою курсу є розвиток навичок спілкування англійською мовою, партнерського співробітництва, а також підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

В курсі з англійськоїмови для державних службовців присутні основні компоненти загального курсу англійської мови (BasicEnglish), але відпрацювання необхідного граматичного і лексичного матеріалу, а також типових комунікативних ситуацій відбувається на прикладах, пов’язаних з професійною тематикою. В курс включено елементи термінології, властивої для мови ділових паперів, і типові для державної служби випадки.

Програма з курсу розрахована на слухачів, які вже володіють основами англійської мови. За результатами попереднього письмового та усного тестування з англійської мови слухачам пропонуєтьс янавчання в групі одного з наступних рівнів: Elementary (А2), Pre-Intermediate (В1), Intermediate (В1+), UpperIntermediate (В2), Advanced (С1).

Кількість кредитів за кожним рівнем коливається від 2 до 4, в залежності від обраного рівня складності. На кожному з рівнів відбувається вивчення об’ємних граматичних тем, 1500 слів активного та 2500 слів пасивного словникового запасу. Заняття відбуваються у вигляді інтерактивних семінарів-тренінгів, де 75% навчального часу приділяється розмовній практиці.

Референт зі знанням німецької мови у сфері економіки

Мета програми – враховуючи актуальний стан німецької мови в сфері ділового й економічного спілкування та злободенні вимоги, які висуває ринок праці до сучасного економіста (особливо в областізовнішньоекономічноїдіяльності) – підготувати для керівника у сфері економіки помічника зі знанням німецької мови.

Основні завдання – формування навичок організації взаємодії керівництва підприємства з іноземними партнерами не тільки в офісі, а й за допомогою телефону та засобівелектронногозв’язку. Спеціалісти, якіуспішно завершать навчання стануть помічниками керівництву на виставці, посередниками під час переговорів та радниками у питаннях міжкультурної комунікації.

Цільова аудиторія сертифікатної освітньої програми (або рівень кваліфікації, для якого пропонується сертифікатна програма): програма орієнтована на здобувачів освіти, які вже мають добре сформовані навички вживання граматики, вільно володіють досить великим запасом лексики (на рівні В2/С1); однак не є спеціалістами у сфері економіки та ділового спілкування.

Сфера реалізації набутих компетентностей після опанування сертифікатної програми: робота з документами на німецькіймові (переклад з німецької на ріднумову та навпаки), приймання телефонних дзвінків, факсів, надання складної довідки про підприємство, підготовка типової документації німецькою мовою, організація зустрічі іноземної делегації; спілкування з представниками німецькомовної групи економістів в офісі, підготовка та проведення нарад німецькою мовою, презентація підприємства на виставках-ярмарках, ведення ділової кореспонденції, знання особливостей комунікації з представниками німецькомовних культур.

Секретар зі знанням німецької мови у сфері економіки

Мета програми – враховуючи актуальний стан німецької мови в сфері ділового й економічного спілкування та злободенні вимоги, які висуває ринок праці до сучасного економіста (особливо в областізовнішньоекономічноїдіяльності) – підготувати для керівника у сфері економіки помічника зі знанням німецької мови.

Основні завдання – формування навичок розуміння змісту стандартних документів, складених німецькоюмовою, відпрацювання умінь спілкуватися з носіями німецької мови з використанням спеціалізованої лексики економічної спрямованості, яка змістовно відповідає тематиці економічнихфакультетів у рамках основної професійної підготовки – підприємство, керування персоналом, маркетинг і збут, фінанси й кредит.

Цільова аудиторія сертифікатної освітньої програми (або рівень кваліфікації, для якого пропонується сертифікатна програма): програма орієнтована на слухачів немовних спеціальностей, або на тих здобувачів освіти, які ніколи німецькумову не вивчали /вивчали її у загальноосвітній школі.

Сфера реалізації набутих компетентностей після опанування сертифікатної програми: робота з документами на німецькіймові (переклад на ріднумову), приймання телефонних дзвінків, факсів, збір та складання простоїдовідки про підприємство, підготовка типової документації, організація зустрічі та розміщення іноземної делегації; усне спілкування з представниками німецькомовної групи економістів.

Бази практик та партнерство

Кафедра германської філології та методики викладання германських мов співпрацює з загальноосвітніми школами міста Мелітополя та району.

Кафедри співпрацюють з Малою академією наук учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області. Викладачі кафедри забезпечують наукове консультування учнів-членів МАН при виконанні ними індивідуальних дослідницьких робіт; рецензування наукових робіт членів МАН, рекомендованих до участі в І (міському) та ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту робіт МАН, беруть участь у роботі журі міського та обласного етапів конкурсу-захисту робіт МАН.

Протягом останніх 20 років тривають зв’язки з Мелітопольським відділенням  Гете-Інституту (керівник відділення ст. викладач Лебєдєва О.А.), завдяки чому здійснюється методичне та інформаційне забезпечення не тільки кафедр, а й університету новинками навчальної літератури; на базі Гете-Інституту проводяться методичні семінари, курси підвищення кваліфікації, організовуються стажування викладачів університету та вчителів німецької мови міста, тренінги, майстер-класи та конкурси проводять представники провідних вищих навчальних закладів Німеччини та Австрії.

Кафедра співпрацює, у межах програми міжнародного наукового співробітництва, з вищими навчальними закладами дальнього зарубіжжя (м. Софія, Болгарія; м. Ченстохов, Польща; м. Бухарест, Румунія; Прага, Чехія). Значна частка закордонних стажувань припадає на співробітництво з німецькими фірмами з забезпечення роботою студентів під час літнього трудового семестру. Вагоме значення для покращення вивчення німецької мови має і участь студентів старших курсів у програмі au-pair.