Наукова діяльність кафедри германської філології

Розробки та досягнення кафедри германської філології та кафедри методики викладання германських мов

Стало доброю традицією щороку проводити на кафедрі інтерактивні методичні семінари для майбутніх фахівців, молодих спеціалістів та вчителів англійської мови м. Мелітополя, Мелітопольського та Приазовського районів. Викладачі Гуров С.Ю., Гурова Т.Ю., Насалевич Т.В., Мілько Н.Є., Коноваленко Т.В. кожного разу дивують присутніх інноваціями у методиці викладання іноземних мов.

Викладачами кафедр видано монографію «Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності» (2017р.), в якій висвітлено результати їх науково-дослідної роботи.

У рамках реалізації колективної кафедральної теми «Новий формат фахової підготовки майбутніх перекладачів і вчителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві» (наук. керівник – канд. пед. н., доцент Г.В.Матюха) викладачі кафедри здійснюють дослідження за двома напрямами: філологічним і методичним. У русліокресленоїпроблемиздійснюєтьсянаписаннякандидатських і дипломнихробіт на здобуттяОКР «бакалавр» і «магістр». Викладачамикафедриопублікованозначнукількістьнаукових статей та тез, особливаувагаприділяєтьсяфаховимвиданням та публікаціям у міжнароднихнауковометричних базах даних (Scopus, WebofScience). Їхкількість не лишепостійнозростає. До публікацій у цихвиданняхзалучаються і студентимагістратури.

Також викладачі розробляють такі напрямки: «Мовна концептуалізація простору у синхронії та діахронії», «Сучасна німецькомовна література у світлі когнітивної поетики», «Навчання німецької мови в контексті часово-просторової». Наслідкидослідженьвисвітлюються в публікаціях у міжнародних та вітчизнянихзбірникахнауковихпраць та колективнихмонографіях; за результатами експериментів  створюютьсяспецкурси та посібники.

Кафедриспівпрацюють з профільними кафедрами провідних ВНЗ Ураїни: Одеського державного університетуімені І.І. Мечнікова, Бердянського державного педагогічногоуніверситету, Запорізькогонаціональногоуніверситету, Бердянського державного педагогічногоуніверситету, Таврійського державного агротехнологічногоуніверситету (містоМелітополь), Комунальноговищогонавчального закладу «Мелітопольськиймедичнийколедж» Запорізькоїобласної ради, загальноосвітніхзакладів І-ІІІ ступенівмістаМелітополь, Мелітопольськогота Приазовськогорайонів, Енергодарськийнавчально-виховний комплекс №1, учасниками проекту «Шкільнийвчитель нового покоління», який проводиться Міністерствомосвіти і науки, молоді та спорту Україниспільно з Британською Радою (Київ, 2013-2018 р.р.), МАН м. Мелітополя.

 

Конференції кафедри германської філології та кафедри методики викладання германських мов

У руслі актуальних напрямів лінгвістичних та методичних досліджень на кафедрах проводяться: міжнародні науково-практичні конференції «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві» – один раз у два роки, науково-методичні семінари нового формату (виїзні) «Мова і література в контексті сучасної освіти» – двічі на рік, міжуніверситетські студентські конференції і форуми «Сучасна філологія: наукові проблеми та їх дослідження» – двічі на рік, в рамках плану профорієнтаційної роботи проводяться методичні семінари для вчителів англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів міста Мелітополь, Мелітопольського і Приазовського районів «Методична майстерня педагога нової української школи» тричі на рік. За матеріаламиконференцій та семінарівнадрукованозбіркинауковихпраць та підготовлено «online» збірникинауковихпрацьвикладачів і студентів.

Кафедрою організовано та проведено 26 жовтня 2017 р. Всеукраїнськунауково-практичнуІнтернет-конференцію «Часово-просторова і віковаспецифіканімецькомовного тексту».

Метою конференціїбуло: апробаціяостанніхдосліджень у річищімовознавства, літературознавства, методики викладаннянімецькоїмови,  ознайомлення з новітнімитенденціями у вітчизнянійфілології, встановленнязв’язків з науковцямиУкраїни.

Результатом стало розміщення тез доповідей на сайті кафедри:  http://nimfilmdpu.mozello.com/vseukranska-nternet-konferencja/

Одночасно з Інтернет-конференцією, на базіфілологічного факультету, 26 жовтня 2017 р. проведено науково-практичнийколоквіум для викладачів та студентів.

Метою заходу було: апробаціядослідженьстудентів та викладачівфілологічного факультету, активізаціяроботинауковихгуртків.

 

Наукові гуртки кафедри германської філології та кафедри методики викладання германських мов

При кафедрі методики викладання германських мов діє науковий гурток «Лінгвістичні студії» (керівник В.Ю.Котлярова), основними науковими напрямами якого є дослідження лінгвістичних та методичних аспектів міжкультурної комунікації в межах англомовного дискурсу.

Доцент Гурова Т.Ю. виконуєобов’язкиголови факультету науковоготовариствастудентів та молодихвчених, в рамках якоїорганізовуєстудентів до участі у різнихнаукових заходах.

Під керівництвом к.філол.наук, доцента Жигоренко І.Ю. на кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Когнітивні дослідження у сучасному мовознавстві». У межах роботигурткастудентизаймаються проблемами дослідженнянімецькоїмови.

У 2013, 2015 та 2017 роках на Всеукраїнськомуконкурсістудентськихнауковихробіт з напрямку «Романо-германськімови та літератури» призовімісцяздобули три студентки з роботами щодо проблем дослідженняконцептів у німецькомумовознавстві (відповідно: Гришанова Христина, Сергієнко Ганна, Кім-ІллєнокВалерія).

 

Наукові лабораторії кафедри германської філології та кафедри методики викладання германських мов

Центр вивчення іноземних мов Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького було створено за наказом ректора МДПУ № 252-01 від 25.09.2015 на виконання рішення Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького від 31.08.2015 р., протокол №1, листа МОН України від 11.03.2015 № 1/9-120 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін», інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою (CEFR), розробленими Радою Європи та відповідно до статуту Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Стратегії розвитку Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на 2013–2023 рр., Концепції розвитку Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на 2014 – 2018 рр.

У центріпроводятьсярізноманітні заходи, якірозвивають у студентівнавичкиангломовногоспілкування, діалогічного та монологічногомовлення, вмінняпрацювати в команді, висловлювативласну думку на запропоновану тему, а такожвиховуютьповагу до думки інших. Такожпроводяться заходи у межах реалізаціїКонцепціїрозвиткуіншомовноїосвіти в Мелітопольськомудержавномупедагогічномууніверситетіімені Богдана Хмельницького на 2014-2018 рр. та з метою профорієнтаційноїроботи.