Жигоренко Ірина Юріївна

Посада: доцент кафедри германської філології

Вченийступінь: доцент

Вченезвання: кандидат філологічних наук

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут в 1993 році за спеціальністю «Учитель біології та німецької мови», з вересня 1993 року працює викладачем німецької мови на філологічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного інституту.

Навчалася в аспірантурі Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв), у 2011 році захистила кандидатську дисертацію (за спеціальністю 10.02.15 − загальне мовознавство) на тему «Концепт кохання в сучасному німецькомовному й українському художньому тексті: лінгвокогнітивні та функціонально-прагматичні особливості», під керівництвом доктора філологічних наук, професора Науменка Анатолія Максимовича.

Коло наукових інтересів: психолінгвістика, соціолінгвістика, когнітивна лінгвістика, перекладознавство, загальне мовознавство.

Автор майже 70 публікацій, з них: 45 наукового та 21 навчально-методичного характеру («Займенниковий ритм як засіб визначення рамок спостереження», «Синтагма як одиниця ритму художньої прози», «Функції семантичного ритму в художньому прозовому творі (на матеріалі сучасної німецької літератури)», «Тесты о любви как экспликатор концепта «любовь»», «Концепт «LIEBE» у німецькомовній драмі», «Особливості концепту МАГІСТР у творах Германа Гессе», «Ритм прози як засіб вивчення ідіостилю», «Семантичні ролі чоловіків-наречених у німецькомовній любовній драмі», «Атрибутивні словосполучення у творах Германа Гессе як засіб вираження авторського світобачення», «Zum Problem der Rhythmusforschungen der Prosa in der europäischen Sprachwissenschaft», «Відбиття віку автора у тексті: постановка проблеми», «Die Evolution des individuellen Konzeptes KLOSTER im Deutschen (am Beispiel der Werke von Hermann Hesse)», «Трансформація концепту KLOSTER у творах Г. Гессе», «Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Übungsbuch», «Interkulturelle Kommunikation. Übungsbuch», «Geschäftsdeutsch», «Kommunikativ-pragmatische Methoden in der Text- und Diskursanalyse» таін.).

Навчальнідисципліни:

ЛінгвокраїнознавствоНімеччини;

Лінгвістичнийаналізнімецькомовноготексту;

Стилістика сучасної німецької мови;

Теоретична граматика німецької мови;

Література німецькомовних країн;

Теорія і практика перекладу;

Основна іноземна мова (німецька);

Латинська мова;

Історія основної іноземної мови;

Комунікативно-прагматичні методи аналізу тексту;

Актуальна фразеологія німецької мови.

 

Посилання на профілі в наукометричних базах:

– Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=FOE3szIAAAAJ&hl=ru

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-1586-5712

– ResearcherID:

http://www.researcherid.com/rid/C-7646-2018

– ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Zhyhorenko