Історія кафедри української мови

Кафедра української мови пройшла чималий шлях у своєму розвитку і кожен етап позначений творчими здобутками на освітянській та науковій нивах. Розпочала роботу 1992 р. (до цього предметна комісія) як загальноуніверситетська з орієнтацією на практичні дисципліни з вдосконалення й поглибленя знань з української мови для студентів усіх факультетів, а згодом почала функціонувати і як профільна кафедра для підготовки лінгвістів.

Метою діяльності кафедри в умовах сьогодення є забезпечення безперервності й ефективності підготовки висококваліфікованих фахівців-філологів на філологічному факультеті та комунікативно-мовна підготовка здобувачів усіх спеціальностей на всіх факультетах. Фактично кожен зі них є слухачем кафедри української мови, бо вивчає курс, спрямований на поглиблене вивчення української мови для самореалізації в майбутній фаховій діяльності, – «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Усю наукову, навчально-методичну роботу наш структурний підрозділ зреалізовує відповідним кадровим потенціалом. До його складу входить 5 штатних викладачів, які мають відповідний науковий ступінь – кандидата філологічних наук, доцента (Сіроштан Т.В., Гапєєва І.М., Котенко О.В., Пачева В.М.). Завідувачка кафедри – Митяй З.О. За всі роки діяльності кафедра стала своєрідним науково-навчальним центром з формування лінгвоукраїністів.

Наукова й викладацька активність, потужний інтелектуальний потенціал, відповідальність і працьовитість, помножені на оптимізм, доброзичливість і гостинність, давно стали візитівкою кафедри.

Кафедра як структурний підрозділ філологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького є випусковою для таких освітніх програм: «Середня освіта. Українська мова і література», «Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література» першого (бакалаврського) та «Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література» другого (магістерського) рівнів за спеціальністю 014.01 Середня освіта. Мета освітніх програм – якісна підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних учителів Нової української школи, здатних до безперервного навчання, професійного й особистісного вдосконалення, багатофункційної діяльності, участі у розвитку освіти, науки, актуальних духовно-культурних практик та формування фахових компетентностей і соціальних навичок, які дозволяють самостійно й ефективно реалізовувати цілі педагогічного процесу в закладах освіти різного типу як Запорізького регіону, так і за його межами. У 2021 році успішно пройшли акредитацію освітніх програм першого (бакалаврського) рівня та почали підготовку до акредитації другого (магістерського) рівня.

На жаль, 24 лютого 2022 року війна нещадно обірвала мирне життя українців, змусивши покинути рідні міста й села, перервавши роботу й навчання, позбавивши всіх спокою. Викладачі й студенти опинилися в різних куточках світу, але, міцно тримаючись за ниточку Інтернету, упевнено продовжують навчання. Незважаючи на екстремальні умови, продовжується й наукове життя кафедри – зміцнюються давні зв’язки, зав’язуються нові, оновлюється комунікація. В умовах війни кафедра української мови незаперечно і постійно спрямовує зусилля на підтримку державних пріоритетів сучасної України щодо утвердження державної мови, оскільки стратегічним завданням країни є досягнення суспільної злагоди та зміцнення української державності.

Функціонування кафедри визначається потребою постійного вдосконалення навчального процесу, відповідно до сучасних світових освітніх стандартів, інтеграції в європейський освітній простір, інноваційних наукових досліджень, врахування сучасних запитів ринку праці.

Серйозним організаційно-методичним випробуванням є дистанційна форма проведення занять, що потребує освоєння нових технічних ресурсів, електронних комунікаційних платформ, мультимедійних засобів та методів, адже в умовах постійної воєнної небезпеки ресурси і форми дистанційної роботи мають неабияке значення для безперервності навчального процесу, збереження студентського та викладацького складу. На сайті дистанційного навчання Університету науково-педагогічні працівники кафедри мають можливість розмістити освітні компоненти для забезпечення навчального процесу та проводити онлайн повноцінні заняття, а здобувачі – отримувати якісні знання, навіть в асинхронному режимі. Крім обов’язкових для фахової підготовки українських філологів, кафедра пропонує низку вибіркових дисциплін, що охоплюють різні галузі української лінгвістичної науки (вивчення української мови в усіх її структурних, просторових, діалектних, соціальних виявах).

Науково-дослідницька робота кафедри є органічним складником роботи факультету та університету в цілому. Вона спрямована на забезпечення навчального та дослідницького процесів у межах наукової теми кафедри, на залучення студентської молоді до творчого пошуку в царині лінгвістики. У 2023 н.р. продовжується робота над темою кафедри «Українська мова в полідискурсивному просторі сучасної комунікації». Державний реєстраційний номер: 0121U108575. Керівник дослідження – к.філол.н., доцент Т.В. Сіроштан.

Сіроштан Т.В. у 2021 р. брала участь у роботі Національної комісії зі стандартів державної мови (екзаменатор). Сіроштан Т.В., Митяй З.О. упродовж 2019 – 2022 рр. рецензували наукові та навчальні видання. Сіроштан Т.В., Котенко О.В. в 2021-2023 рр. брали участь у роботі експертних груп з акредитації ОП 014 (за предметними спеціальностями).


Візитівкою кафедри стали наукові та методичні семінари

Викладачі активно представляють результати наукових студій на міжнародних форумах, різноманітних міжнародних наукових, науково-практичних конференціях, а також публікують окремі монографії, посібники тощо.

Учасники конференції «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі»

Так, 2022 р. проведено ХІ Міжнародну наукову конференцію «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі» (30 березня 2022 р.) у співпраці з такими установами: Вища лінгвістична школа, (м. Ченстохово, Польща); Шуменський університет імені Епископа Костянтина Преславського, (м. Шумен, Болгарія); Південно-Казахстанська державна фармацевтична академія (м. Шимкент, Казахстан). У травні планується проведення дванадцятої конференції.

Кафедра української мови у 2019 - 2023 роках продовжує плідно співпрацювати з Південно-Західним університетом «Неофіт Рилський» (м. Благоєвград) та з Пловдивським університетом імені Паїсія Хилендарського, а також на кафедрі функціонує гурток з болгарської мови (вивчення болгарської літературної мови, ознайомлення із болгарською літературою, історією Болгарії, традиціями і культурою болгарського народу). Заняття проводить Колєва Красимира Дочева, доктор філологічних наук, головний асистент (болгарська філологія) Шуменського університету імені Костянтина Преславського.

На кафедрі функціонують наукові гуртки «Дивослово» та  «Магія слова», засідання відбуваються щомісяця 

Жвавий інтерес студентів і незабутні враження залишають по собі зустрічі з мовознавцями, популяризаторами мовознавчої науки, майстер-класи від провідних фахівців з лінгводидактики й вчителів-практиків. Студенти, які займаються науковою діяльністю, щороку беруть участь у Міжнародному конкурсі української мови імені П. Яцика, ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. Постійно актуалізується при цьому питання академічної доброчесності– запорука не лише якісного виконання наукових робіт, але й формування у здобувачів культури академічного письма, запобігання плагіату як неприпустимого явища в науково-освітній діяльності.

Кафедра української мови завжди пишається досягненнями своїх студентів. Так, Шестобуз Єлизавета є здобувачкою ІІ курсу філологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, активно поєднує навчальну і дослідницьку діяльність, цікавиться складними питаннями української мови, мріє написати ґрунтовне наукове дослідження. Вона поборолася за звання кращого знавця української мови, взявши участь у ХХІІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика і посівши 2 місце на обласному етапі конкурсу, та взяла участь у четвертому (фінальному) етапі.

Усі науково-педагогічні працівники постійно підвищують кваліфікаційний рівень. Зокрема, Гапєєва І.М. отримала Міжнародний Сертифікат за результатами проходження VI Міжнародної програми підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу» 20 серпня 2022 року (23 червня - 20 серпня 2022 року) в обсязі 180 год. або 6 кредитів ECTS та присвоєння кваліфікацій: «Міжнародний Керівник Категорії Б у галузі Освіти та Науки, відповідно до кваліфікації ЮНЕСКО» та «Міжнародний Вчитель/Викладач».

З метою взаємозбагачення передовим академічним досвідом та підвищення кваліфікації членів кафедри планується продовжити практику стажування в академічних установах і закладах України та закордонних університетах.

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять і самі курси підвищення кваліфікації вчителів. Так, у листопаді 2021 р. НПП кафедри долучилися до проведення тренінгу «Інтегрована освітня програма «Компетентнісно-орієнтована система роботи вчителя відповідно до державного стандарту базової середньої освіти» (Пачева В.М.).

Діяльність і суспільне завдання кафедри не обмежується лише фаховою підготовкою лінгвістів. В умовах нових викликів, перед якими постало українське суспільство, освітньо-наукова і суспільно-виховна роль кафедри української мови набуває особливої ваги. У воєнний час зусилля викладачів-мовників спрямовані насамперед крім фахової підготовки на формування громадянської свідомості здобувачів, на утвердження громадянської свідомості, утвердження традицій нашого народу, його історії, мови, самобутньої культури, духовних і суспільних цінностей. Викладачі кафедри беруть участь у публічних наукових дискусіях, пов’язаних з мовним життям України, зокрема в березні 2023 р. члени кафедри взяли участь у Всеукраїнському круглому столі «Жінка війни», організованому спільно Музеєм книги та друкарства м. Києва та МДПУ ім. Б. Хмельницького. А також здійснюють наукові експертизи, надають консультаційну допомогу найрізноманітнішим установам, громадським організаціям («Мрія», Саме тут»), ЗМІ, бізнесовим структурам щодо побутування та нормативного вживання української мови в діловій, публічній, інформаційній сферах. На базі університету в 2021 р. створено Центр сприяння розвиткові й функціонуванню української мови, керівником якого є Гапєєва І.М., а також розроблено інтенсив-курс з української мови «Мовно-комунікативна компетентність державного службовця».

Робота Центру сприяння розвиткові й функціонуванню української мови, керівником якого є Гапєєва І.М.

Крім навчально-методичної і наукової діяльності, викладачі кафедри виконують комплекс завдань щодо забезпечення виховної, культурно-просвітницької роботи кафедри, забезпечують різнобічну підтримку студентів під час воєнних ризиків в Україні та за її межами. За багаторічну плідну працю, значний внесок у розбудову мовно-літературної освіти в південному регіоні України, підготовку майбутніх учителів української мови і літератури викладачі кафедри неодноразово були відзначені як на рівні університету, так і міста, області, Міністерства освіти і науки України.

Все це уможливило збереження постійної активності кафедри, вирізнення її серед інших кафедр філологічного факультету. Ми з упевненістю дивимося в завтрашній день і наближаємо нашу Перемогу на освітянському фронті!