Історія кафедри української мови

Кафедра української мови є центром мовно-професійної підготовки студентської молоді, що відбувається на основі глибокої диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, створення і запровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес, удосконалення робочих навчальних програм із посиленням професійної спрямованості; центром науково-методичної підтримки розвитку мовнокомунікативної компетентності учнів і студентів у вищій школі, розвитку і саморозвитку мовнокомунікативної культури фахівців філологічного і нефілологічного профілю; центром науково-дослідницької діяльності студентів,  що відбувається через підготовку кваліфікаційних робіт, організцію і проведення конференцій з проблем лінгвістики і мовної освіти фахівців, виконання досліджень монографічного характеру, підготовку комплектів науково-методичної, довідкової літератури нового покоління з мовознавчих, мовно-методичних дисциплін для студентів, учителів, учнів, фахівців нефілологічного профілю, у тому числі на електронних носіях.

Основні завдання кафедри – культуромовна, лінгвістична, лінгвометодична підготовка майбутніх учителів/ фахівців нефілологічного профілю; здійснення науково-дослідної, культурно-освітньої роботи з майбутніми філологами, зі студентами різних факультетів у напрямку реалізації концепції національно-патріотичного виховання, формування духовно багатої, національно-мовної особистості; проведення наукових досліджень у співпраці з іншими науковими, навчальними закладами України та інших держав, закладами освіти шляхом координації тематики наукових робіт, організації і проведення спільних наукових заходів; підвищення рівня українськомовної кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників.

Кафедру української мови організовано на початку жовтня 1992 року як кафедру української та російської філології. У серпні 1993 року кафедра української та російської філології спільно з кафедрою англійської та німецької філології, які перебували в складі природничо-філологічного факультету, виокремилися у філологічний факультет.

До 1992 року існувала предметна комісія російської та української мов, очолювана ст. викладачем Т. Г. Воловник. У її складі працювали: О.Ф. Мінкова, З.О. Митяй, О.Г. Хомчак, В.Симбірьова, Н.В. Зайдлер, Т.В. Бойко, І.М. Мусійчук, Т.Г. Гріца, Н.І. Бодянська.

У 1992 р. було створено кафедру української мови, яку очолила к.філол.н., доц. М.В. Будько. Зі створенням у 1993 р. філологічного факультету кафедру перейменовано на кафедру української філології, а з вересня 1994 р. вона знову функціонує як кафедра української мови. З 1998 до 2005 року кафедру очолювала старший викладач О. Ф. Мінкова, з 01.09.05р. – к.філол.н., доц. З. О. Митяй. На умовах зовнішнього сумісництва на посаді професора кафедри української мови з 2001 р. працював П.І. Білоусенко, якого призначили у 2013 р. завідувачем кафедри. У 2015 р. р. кафедру очолила професор Т.І. Люріна. З 2016 р. завідувачем кафедри української мови було призначено к.філол.н., доцента З.О. Митяй.

У період з 2001 р. на кафедрі працювали такі викладачі: доктор філологічних наук, професор П.І. Білоусенко, кандидати філологічних наук, доценти: М.В. Будько, З.О. Митяй, Т.Г. Юрченко, О.Г. Хомчак, О.Ф. Мінкова, В.М. Пачева, Л.М. Костенко, О.В. Бабакова, О.В. Коваль, І.М. Гапєєва, О.В. Юрченко, Т.В. Сіроштан,  кандидати педагогічних наук, доценти С.І. Єрмоленко, І.В. Волкова, викладачі: І. М. Черненко, О.А. Ісайкіна, Т.В. Замкова, Л.В. Качан, Н.І. Корчака. Навчальний процес забезпечують старший лаборант кафедри Л.В. Караянова та лаборант М.Є Тур.  У 2018 році доцент Т.В. Сіроштан закінчила докторантуру при кафедрі української мови Запорізького національного університету (науковий керівник доктор, професор П.І. Білоусенко). На сьогодні Т.В. Сіроштан працює над завершенням докторської дисертації. Майже 50 % складу кафедри – випускники філологічного факультету МДПУ ім. Б. Хмельницького різних років.

Кафедра української мови плідно співпрацює з Південно-Західним університетом «Неофіт Рилський» (м.Благоєвград), Пловдивським університетом імені Паїсія Хилендарського. Упродовж тривалого часу функціонує Центр з вивчення болгарської літературної мови, ознайомлення із болгарською літературою, історією Болгарії, традиціями і культурою болгарського народу). Заняття проводить Колєва Красимира Дочева, доктор філологічних наук, головний асистент (болгарська філологія) Шуменського університету імені Костянтина Преславського.

Упродовж останніх років досвід і знання майбутнім філологам передає досвідчений колектив висококваліфікованих фахівців. Навчальний процес на сьогодні забезпечують завідувач кафедри, к.філол. н., доц. З.О. Митяй, кандидати філологічних наук, доценти: В.М. Пачева, О.В. Коваль, І.М. Гапєєва, О.В. Юрченко, Т.В. Сіроштан, О.Г. Хомчак,  кандидат педагогічних наук, доцент І.В. Волкова. Надійним помічником у роботі науково-педагогічних працівників є лаборант кафедри Л.В. Караянова.

Цей період знаменується активною роботою викладачів з науково-дослідницької, навчально-методичної, культурно-просвітницької діяльності та удосконалення матеріально-технічної бази кафедри і університету, що сприяло розширенню освітнього простору кафедри, ліцензуванню та акредитації напряму підготовки «Українська мова і література» за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Кафедра забезпечує викладання понад 30 дисциплін за спеціальністю: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)  за двома освітньо-професійними програмами  «Середня освіта. Українська мова і література», «Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література» першого (бакалаврського) рівня та «Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література» другого (магістерського) рівня.

Перелік компетентностей випускника сформований з урахуванням сучасних вимог до здатності розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі української філології. Проєктною групою на підставі освітньо-професійної програми розроблений навчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Атестація випускників освітньої програми спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)  проводиться у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.

Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти виконуються відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» В 01.07.2014 р. №1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освiти) та ґрунтуються на принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти.

На кафедрі у 2019 р. розроблено освітньо-професійну програму «Українська мова і література та комунікативна лінгвістика» провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою з підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

З метою підвищення кваліфікації вчителів у листопаді 2021 р. НПП кафедри долучилися до проведення тренінгу «Інтегрована освітня програма «Компетентнісно-орієнтована система роботи вчителя відповідно до державного стандарту базової середньої освіти».

З вересня 2021 р. при кафедрі створено Центр сприяння розвиткові й функціонуванню української мови, а також розроблено інтенсив-курс з української мови «Мовно-комунікативна компетентність державного службовця»

OLYMPUS DIGITAL CAMERA