Історія кафедри української мови

Кафедра української мови є центром мовно-професійної підготовки студентської молоді, що відбувається на основі глибокої диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, створення і запровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес, удосконалення робочих навчальних програм із посиленням професійної спрямованості; центром науково-методичної підтримки розвитку мовнокомунікативної компетентності учнів і студентів у вищій школі, розвитку і саморозвитку мовнокомунікативної культури фахівців філологічного і нефілологічного профілю; центром науково-дослідницької діяльності студентів,  що відбувається через підготовку кваліфікаційних робіт, організцію і проведення конференцій з проблем лінгвістики і мовної освіти фахівців, виконання досліджень монографічного характеру, підготовку комплектів науково-методичної, довідкової літератури нового покоління з мовознавчих, мовно-методичних дисциплін для студентів, учителів, учнів, фахівців нефілологічного профілю, у тому числі на електронних носіях.

Основні завдання кафедри – культуромовна, лінгвістична, лінгвометодична підготовка майбутніх учителів/ фахівців нефілологічного профілю; здійснення науково-дослідної, культурно-освітньої роботи з майбутніми філологами, зі студентами різних факультетів у напрямку реалізації концепції національно-патріотичного виховання, формування духовно багатої, національно-мовної особистості; проведення наукових досліджень у співпраці з іншими науковими, навчальними закладами України та інших держав, закладами освіти шляхом координації тематики наукових робіт, організації і проведення спільних наукових заходів; підвищення рівня українськомовної кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників.

Кафедру української мови організовано на початку жовтня 1992 року як кафедру української та російської філології. У серпні 1993 року кафедра української та російської філології спільно з кафедрою англійської та німецької філології, які перебували в складі природничо-філологічного факультету, виокремилися у філологічний факультет.

До 1992 року існувала предметна комісія російської та української мов, очолювана ст. викладачем Т. Г. Воловник. У її складі працювали: О.Ф. Мінкова, З.О. Митяй, О.Г. Хомчак, В.Симбірьова, Н.В. Зайдлер, Т.В. Бойко, І.М. Мусійчук, Т.Г. Гріца, Н.І. Бодянська.

У 1992 р. було створено кафедру української мови, яку очолила к.філол.н., доц. М.В. Будько. Зі створенням у 1993 р. філологічного факультету кафедру перейменовано на кафедру української філології, а з вересня 1994 р. вона знову функціонує як кафедра української мови. З 1998 до 2005 року кафедру очолювала старший викладач О. Ф. Мінкова, з 01.09.05р. – к.філол.н., доц. З. О. Митяй.

У період з 2001 р. на кафедрі працювали такі викладачі: доктор філологічних наук, професор П.І. Білоусенко, кандидати філологічних наук, доценти: М.В. Будько, З.О. Митяй, Т.Г. Юрченко, О.Г. Хомчак, О.Ф. Мінкова, В.М. Пачева, Л.М. Костенко, О.В. Бабакова, О.В. Коваль, І.М. Гапєєва, О.В. Юрченко, Т.В. Сіроштан,  кандидати педагогічних наук, доценти С.І. Єрмоленко, І.В. Волкова, викладачі: І. М. Черненко, О.А. Ісайкіна, Т.В. Замкова, Л.В. Качан, Н.І. Корчака. Навчальний процес забезпечують старший лаборант кафедри Л.В. Караянова та лаборант М.Є Тур. У 2018році доцент Т.В. Сіроштан закінчила докторантуру при кафедрі української мови Запорізького національного університету (науковий керівник доктор, професор П.І. Білоусенко). На сьогодні Т.В. Сіроштан працює над завершенням докторської дисертації. Майже 50 % складу кафедри – випускники філологічного факультету МДПУ ім. Б. Хмельницького різних років.

Кафедра української мови плідно співпрацює з Південно-Західним університетом «Неофіт Рилський» (м.Благоєвград),  Північним (Арктичним) федеральним університетом імені М.В.Ломоносова, Пловдивським університетом імені Паїсія Хилендарського. Упродовж тривалого часу функціонує гурток з вивчення болгарської літературної мови, ознайомлення із болгарською літературою, історією Болгарії, традиціями і культурою болгарського народу). Заняття проводить Колєва Красимира Дочева, доктор філологічних наук, головний асистент (болгарська філологія) Шуменського університету імені Костянтина Преславського.

Упродовж останніх років досвід і знання майбутнім філологам передає досвідчений колектив висококваліфікованих фахівців. Навчальний процес на сьогодні забезпечують завідувач кафедри, к.психол.н., доц.З.О. Митяй, кандидати філологічних наук, доценти: О.Г. Хомчак, О.Ф. Мінкова, В.М. Пачева, О.В. Коваль, І.М. Гапєєва, О.В. Юрченко, Т.В. Сіроштан,  кандидати педагогічних наук, доценти С.І. Єрмоленко, І.В. Волкова,. Надійними помічниками в роботі викладачів є лаборанти кафедриЛ.В. Караянова та М.Є. Тур.

Кафедра забезпечує викладання понад 30 дисциплін за двома спеціальностями:035.01 Філологія Українська мова та література за двома освітньо-професійними програмами: першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського), а також  014.01 Середня освіта  за двома освітньо-професійними програмами  «Середня освіта. Українська мова і література», «Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література» першого (бакалаврського) рівня та «Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література» другого (магістерського) рівня.

Також на кафедрі у 2019 р. розроблено освітньо-професійну програму «Українська мова і література та комунікативна лінгвістика» провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою з підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

У зв’язку із затвердженням та введенням в дію Стандарту вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем в галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035Філологія (наказ МОН України № 869 від 20.06.2019 р.), Стандарту вищої освіти за другим (магістерським) рівнем в галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035 Філологія (наказ МОН України № 871 від 20.06.2019 р.), в 2019 р. зміст ОП було оновлено і затверджено Вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (протокол №15 від 27.06.2019 р.) з урахуванням вимог Стандарту вищої освіти, а також пропозицій та побажань здобувачів освіти, роботодавців та стейкхолдерів.

Перелік компетентностей випускника сформований з урахуванням сучасних вимог до здатності розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі філології. Проектною групою на підставі освітньо-професійної програми розроблений навчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю.

Атестація випускників за зазначеними вище освітніми програми спеціальностей035.01  Філологія Українська мова та література, 014.01 Середня освіта Українська мова і література проводиться у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.

Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти виконуються відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» В 01.07.2014 р. №1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освiти) та ґрунтуються на принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти.