Баранцова Ірина Олександрівна

БАРАНЦОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Доцент кафедри методики викладання германських мов, кандидат педагогічних наук, докторант

Закінчила Київський ордена Леніна і ордена Жовтневої революції державний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «романо-германські мови і література» і отримала кваліфікацію «філолог, викладач англійської і іспанської мов, перекладач англійської мови». Кандидатська дисертація на тему «Культурологічна складова фахової підготовки майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін» за спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» була захищена 25 грудня 2014 року у спеціалізованій вченій раді Д 29.051.06 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Київ). Тема докторської дисертації «Теорія і практика формування культури міжетнічних відносин студентів в умовах поліетнічного середовища педагогічного університету).

У 2011 році пройшла стажування в Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) на кафедрі педагогіки та управління навчальними закладами. Брала участь у серії методологічних семінарів кафедри і університету. Загальний обсяг тривалості консультацій та семінарів – 50 годин. В липні 2017 р. – стажування в літній школі Британської Ради за програмою «Шкільний вчитель нового покоління» в обсязі 36 годин,  що є достатнім методологічним підґрунтям для викладання сучасних актуальних проблем. У 2007 році успішно склала екзамен і отримала сертифікат CELTA Британської Ради, рівень С1. Даний сертифікат надає можливість викладати англійську мову дорослим у всьому світі.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації – 15 років (у даному навчальному закладі).

Викладає навчальні курси «Теоретична граматика англійської мови», «Спецкурс з англійської мови», «Вступ до перекладознавства» та практичні заняття до них, а також «Основна іноземна мова» і «Практичний курс англійської мови» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» для студентів спеціальності «мова і література (англійська, німецька), а також германські мови і література». З даних курсів розроблені навчально-методичні комплекси, до практичних занять підготовлені методичні рекомендації, розроблені посібники і підручники. Здійснює керівництво курсовими та магістерськими роботами студентів спеціальності «мова та література (англійська)».

Вільно володіє українською, російською, англійською та іспанською мовами, а також перекладає з португальської ті італійської.

Основні дослідження пов’язані з культурою майбутнього вчителя. Вона є автором навчально-методичних комплексів «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Вступ до перекладознавства», «Американський роман», «Основи художнього перекладу».

Кожного року приймає участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях. Друкує статті у вітчизняних і закордонних збірниках. Зареєстрована в наукометрічних базах:

– Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=oTwp1ksAAAAJ&hl=ru

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-8660-8089

– ResearcherID:

http://www.researcherid.com/rid/D-1075-2018

– ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Irina_Barantsova2