Історія кафедри методики викладання германських мов

Історія кафедри методики викладання германських мов – це історія двох кафедр: кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови і кафедри німецької філології, які у вересні 2019 року були реорганізовані у кафедру германської філології і кафедру методики викладання германських мов.

Кафедра англійської філології та методики викладання англійської мови у складі філологічного факультету існує в університеті з 1993 року.

Першим завідувачем кафедри був доцент Чабан Борис Якович (1993 – 1999 рр.). З 1999 р. по 2017 р. кафедру очолювали: старший викладач Т.В. Рябуха, кандидат педагогічних наук, доцент В.Ю. Котлярова, кандидат педагогічних наук, доцент Т.В. Коноваленко, доктор філологічних наук, професор Г.І. Приходько, доктор філологічних наук, професор Н.Є. Леміш, доктор філологічних наук, професор І.Б. Морозова, кандидат філологічних наук, доцент Н.В. Денисенко. З січня 2018 р. завідувач кафедри – доктор філологічних наук, доцент О.Л. Гармаш. Після реорганізації кафедр кафедру методики викладання германських мов очолювала кандидат педагогічнх наук, доцент Баранцова І.О., з листопада 2019 р. – кандидат педагогічних наук, доцент Гуров С.Ю.

На даний момент якісний склад кафедри методики викладання германських мов налічує 15 викладачів: 1 доктор педагогічних наук: С.Ю. Гуров та 7 кандидатів педагогічних наук: Т.В. Коноваленко, Т.Ю. Гурова, В.Ю. Котлярова, Г.В. Матюха, Т.В. Тарасенко, І.О. Баранцова, Ю.А. Надольська. Серед викладачів, які не мають наукового ступеня: 3 старших викладачі: О.А. Лебєдєва, М.В. Ткач, І.А. Єлісеєв  та 4 асистенти: Н.О. Гостіщева, О.М. Долинна, Л.А. Єпіфанцева, Т.І. Харченко. Склад кафедри є досить стабільним: 100% викладачів мають досвід роботи у вищому навчальному закладі (працюють більше, ніж 3 роки).

Студенти й викладачі кафедри співпрацюють із Британської радою в Україні в рамках спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Шкільний вчитель нового покоління». У межах проекту викладачі кафедри беруть участь у дискусіях, інтерактивних семінарах, круглих столах у межах роботи зимової і літньої шкіл підвищення професійної майстерності у викладанні англійської мови «Presett winter/summer school» (міжнародний рівень, м. Львів,) організованої Британською Радою (доценти Насалевич Т.В., Гуров С.Ю., Гурова Т.Ю., Тарасенко Т.В., Баранцова І.О., старший викладач Мілько Н.Є.). За результатами участі в роботі зимової і літньої шкіл зазначеними викладачами було складено контракти про співробітництво і впровадження матеріалів «Presett winter/summer school» в практику навчання англійської мови в м. Мелітополі і регіону.

З вересня 2013 року розпочалося тісне співробітництво Мелітопольського державного педагогічного університету з вищою лінгвістичною школою у Ченстохові, Польща. Цей навчальний заклад забезпечує навчання студентів відповідно до освітніх стандартів, встановлених Міністром Вищої освіти за обраним напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або «магістр». Було презентовано програму «Подвійний Диплом», в рамках якої студенти філологічного факультету тепер мають можливість паралельно здобувати вищу освіту в Україні та Польщі. Студенти, які опановують англійську мову, щороку виїжджають на практику в США та інші країни. Окремі викладачі кафедри пройшли стажування в Австрії, Великій Британії та Туреччині.

 

Колектив кафедри забезпечує навчальний процес із теоретичних та практичних дисциплін для підготовки бакалаврів та магістрів за напрямами підготовки та спеціальностями:  

Бакалавр

Спеціальність: 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)

Освітньо-професійні програми: Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька), перша – англійська;

Середня освіта. Англійська та німецька мови. Психологія.

Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Освітньо-професійні програми: Середня освіта. Українська мова і література;

Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література.

Спеціальність: 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-професійна програма:Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Магістр

Спеціальність: 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)

Освітньо-професійна програма: Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька), перша – англійська.

Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Освітньо-професійна програма: Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література.

Спеціальність: 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-наукова програма: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Під час викладання дисциплін застосовуються автентичні методики університетів Oxford i Cambridge, активно використовуються відеоуроки та онлайн ресурси, упроваджується дистанційне навчання.

 

У руслі актуальних напрямів лінгвістичних та методичних досліджень на кафедрі методики викладання германських мов спільно з кафедрою германської філології проводяться: міжнародні науково-практичні конференції «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві» – один раз у два роки, науково-методичні семінари нового формату (виїзні) «Мова і література в контексті сучасної освіти» – двічі на рік, міжуніверситетські студентські конференції і форуми «Сучасна філологія: наукові проблеми та їх дослідження» – двічі на рік, в рамках плану профорієнтаційної роботи тричі на рік проводяться методичні семінари для вчителів англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів міста Мелітополь, Мелітопольського і Приазовськогорайонів «Методична майстерня педагога нової української школи». За матеріалами конференцій та семінарів надруковано збірки наукових праць та підготовлено «online» збірники наукових праць викладачів і студентів.

Стало доброю традицією щороку проводити на кафедрі інтерактивні методичні семінари для майбутніх фахівців, молодих спеціалістів та вчителів англійської мови м. Мелітополя, Мелітопольського та Приазовського районів. Викладачі Гуров С.Ю., Гурова Т.Ю., Коноваленко Т.В., Баранцова І.О. кожного разу дивують присутніх інноваціями у методиці викладання іноземних мов.
Викладачам идвох кафедр видано монографію «Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності» (2017р.), в якій висвітлено результати їх  науково-дослідної роботи.

У рамках реалізації колективної кафедральної теми «Новий формат фахової підготовки майбутніх перекладачів і вчителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурномусуспільстві» (наук. керівник – канд. пед. н., доцент Г.В.Матюха) викладачі кафедри здійснюють дослідження за двома напрямами: філологічним і методичним. У руслі окресленої проблеми здійснюється написання кандидатських і дипломних робіт на здобуття ОКР «бакалавр» і «магістр».

При кафедрі діє науковий гурток «Лінгвістичні студії» (керівник В.Ю.Котлярова), основними науковими напрямами якого є дослідження лінгвістичних та методичних аспектів міжкультурної комунікації в межах англомовного дискурсу.
Доцент Коноваленко Т.В. з березня 2015 року очолює постійну комісію Вченої ради з іншомовної освіти, завданням якої є організація роботи з упровадження Концепції розвитку іншомовної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького в освітню діяльність, залучення до її реалізації усіх учасників освітнього процесу.

Кафедра співпрацює з профільними кафедрами провідних ВНЗ Ураїни: Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Одеського державного університету імені І.І. Мечнікова, Запорізького національного університету, Бердянського державного педагогічногоу ніверситету, Таврійського державного агротехнологічного університету (місто Мелітополь), Комунального вищого навчального закладу «Мелітопольський медичний коледж» Запорізької обласної ради, загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів міста Мелітополь, Мелітопольського та Приазовського районів, Енергодарський навчально-виховний комплекс №1, учасниками проекту «Шкільний вчитель нового покоління», який проводився Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України спільно з Британською Радою (Київ, 2013-2018 р.р.), МАН м. Мелітополя.

Протягом 2020-2021 рр. викладачі кафедри (доценти Гуров С.Ю., Гурова Т.Ю., Котлярова В.Ю., Тарасенко Т.В., Надольська Ю.А. та асистенти Гостіщева Н.О., Єпіфанцева Л.А., Харченко Т.І.) пройшли науково-педагогічне стажування на кафедрі англійської мови та методики її навчання в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, з яким кафедра методики викладання германських мов добре та плідно співпрацює не один рік.

Упродовж 2013-2019 рр. доцент кафедри Коноваленко Тетяна Василівна у складі робочої групи брала участь у спільному проекті Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України “New Generation School Teacher”. Завдяки участі у проекті якісно підвищити кваліфікацію у зимових і літніх школах професійного зростання Британської Ради вдалось наступним викладачам кафедри: І.О. Баранцовій, С.Ю. Гурову, Т.Ю. Гуровій та Т.В. Тарасенко.
Завдяки участі у проекті Т.В. Коноваленко представляла кафедру під час навчальних візитів до вищих навчальних закладів м. Ташкент (Узбекистан) та м. Норвіч (Велика Британія).

Важливою перспективою розвитку є можливість співпрацювати з колегами з 13 вишів України та 1 вишу Молдови, які також долучаються до участі в означеному проекті.
Кафедра упроваджує в освітній процес затверджену Міністерством освіти і науки України експериментальну програму з «Методики навчання англійської мови». Таким чином, у 2020 році очікується перший випуск вчителів англійської мови нової генерації.
Викладачами кафедри опубліковано значну кількість наукових статей та тез, особлива увага приділяється фаховим виданням та публікаціям у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, WebofScience). Їх кількість не лише постійно зростає. До публікацій у цих виданнях залучаються і студенти магістратури.

Виховна робота на кафедрі методики викладання германських мов проводиться згідно з планами виховної роботи університету, факультету. Своєчасн опроводяться кураторськ ігодини, тематика яких розробляється на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України, професійної специфіки факультету, визначних дат історії держави, області, міста й узгоджується із заступником декана з виховної роботи.

Реалізація завдань виховної роботи передбачала пріоритетні напрями національно-патріотичного, морально-правового, художньо-естетичного, трудового, фізичного, екологічного виховання і здійснювалася за такими аспектами:

  • культурно-просвітницька робота та організація студентського дозвілля;
  • національневиховання;
  • соціально-виховна робота;
  • робота органів студентського самоврядування.

Особлива увага спрямовується на вивчення особистості студентів-першокурсників, виявлення активу груп, формуванню згуртованого колективу групи, засвоєння студентами особливостей навчальної діяльності та правил гуртожитку, прищеплення навичок самостійної роботи, роз’яснення важливої ролі вивчення суспільних дисциплін, педагогіки та психології, а також спеціальних предметів у підготовці майбутнього спеціаліста.

Згідно з планами кураторів проводяться всі заплановані виховні заходи. Студенти-першокурсники відвідують музей МДПУ в рамках щорічної екскурсії «Знайомство з історією університету». У групах проводяться соціально-психологічні тренінги сприйняття адаптації першокурсників (разом з кафедрою психології), зустрічі першокурсників з керівниками наукового, навчального, міжнародного відділів, бібліотеки, студентського та профспілкового комітетів.

За підтримки викладачів кафедри Баранцової І.О., Рябухи Т.В., Коноваленко Т.В. студентами філологічного факультету 1 вересня 2012 року була офіційно заснована театр-студія “МАСКА”. Ініціатором створення Театру стали творчі студенти 1-3 курсів, які підтримали цю ідею. За підтримки друзів та колег, студентського ентузіазму та нестримного потоку творчості Театр почав стрімко розвиватися та набирати нових обертів, даючи гідні та яскраві творчі плоди. В репертуарі театру твори англійських письменників, заходи , присвячені ювілейним датам великого англійського драматурга У. Шекспіра. Одним із найбільших досягнень Театру став проект «І сміх, і сльози, і любов», присвячений творчості У. Шекспіра, який відбувся в листопаді 2016 року на сцені 1 корпусу і який проводився для учнів шкіл міста і району.

За останні роки було написано та опубліковано у бібліографічних базах даних Scopus – 7 статей та Web of Science – 4 статті, також 40 фахових статей (у тому числі Index Copernicus) та 26 міжнародних статей і тез.