Пачева Валентина Миколаївна

Пачева Валентина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент
Дисципліни: Історія слов’янських мов; Українська діалектологія з діалектологічною практикою; Українська мова за професійним спрямуванням.

Підвищення кваліфікації:

Стажування на інженерно-педагогічному факультеті Сливенського філіалу Софійського технічного університету, м. Сливен, Республіка Болгарія (15.12.2014 р. – 15.10.2015 р.);
Курси підвищення кваліфікації і педагогічна мовна практика у Департаменті інформації, кваліфікації і продовження освіти, м. Варна, Шуменський університет «Єпископ Костянтин Преславський», м. Шумен, Республіка Болгарія (02.07. 2015 р. – 15.07.2015 р.).

Наукові праці:

Пачева В. М. Діалекти української мови: навчальний посібник / В. М. Пачева. – Мелітополь, ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 2012. – 84 с.
Закінчила Запорізький державний університет (нині Запорізький національний університет) за спеціальністю “Українська мова і література” й отримала кваліфікацію „Філолог. Викладач” (1992 р.). 2002 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації: “Українські говірки Запорізького Надазов’я ”. Член редакційної колегії наукової серії “Болгари Північного Приазов’я: історія, мова та культура”.
Автор понад 50 наукових публікацій з етнології, української діалектології, ономастики, методики викладання болгарської мови у діаспорі, слов’янської філології  („Народна творчість та національна самобутність як модель повсякденного світорозуміння”,  „Болгари Приазов’я та їх сусіди: східнослов’янські переселенці з Бессарабії та Добруджі”,   „Діалектологічні дослідження степової України ХІХ – початку ХХІ ст. ”, „Ойконіми болгарських сіл Запорізького Надазов’я”, „Розвиток болгаристики в наукових центрах Запорізької обл. у кц. ХХ – на поч. ХХІ ст. ”, „Особливості дієвідмінювання в українських говірках Запорізького Надазов’я”, „ Способи вираження членів речення в українських запорізько-надазовських говірках”,  „Изучаване на български език в Северното Приазовие”, „Вокалізм українських запорізько-надазовських говірок”,  „Консонантизм українських запорізько-надазовських говірок”).

 Посилання на наукометричні бази:

Google scholar: