Митяй Зоя Олегівна

Митяй Зоя Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент 

Дисципліни: СУЛМ: Синтаксис; Актуальні проблеми морфології і синтаксису; Методика і методи лінгвістичних досліджень; Сучасні теорії граматичних значень.

Підвищення кваліфікації:

29.10.2012р.-09.11.0212р – Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації за напрямом “Іноваційні навчально-виховні технології у викладанні української мови та літератури”.

Доцент Митяй З.О. у рамках підвищення кваліфікації закінчила у 2017 році Приватний вищий навчальний заклад «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» і здобула ступінь спеціаліста з компʼютерних систем та мереж за спеціальністю «компʼютерні системи та мережі» (диплом – С17 №013980 від 28.03.2017 р.).

Наукові праці:

Митяй З.О. Лінгвістика та лінгводидактика: кредитно-модульні курси магістратури: навч.посібн.длястуд.ВНЗ III-IV рівня акредитації зі спеціальності «Українська мова і література»/ кол.авторів: О.І.Потапенко, Т.І.Товкайло, Л.П.Кожуховська,Т.В.Чубань, З.О.Митяй, Я.О.Потапенко; за заг.ред.проф. О.І.Потапенка. – К.:Міленіум, 2013. – 312 с.

Митяй   З.О. Філософія науки: навчальний посібник / Л.В.Афанасьєва, І.В.Букреєва, Л.Ф.Глинська, З.О. Митяй, В.В.Молодиченко, М.М.Окса, А.В.Орлов. – Мелітополь: “Люкс”, 2011. – 208 с.

Митяй З.О. Основи красномовства:  навчальнийпосібник для вищихнавчальнихзакладів / З.О. Митяй, Г.І.Александрова, Д.В.Александров. – Мелітополь, 2014. – 145 с.

(Рекомендовано Міністерствомосвіти і науки України (№1/11-7190 від 14.05.2014)

Митяй З.О.Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья/ Авт. кол. В.В. Молодиченко, Л.В. Афанасьева, И.В. Букреева, А.В. Орлов, Е.Г. Хомчак , З.О Митяй и др. – Мелитополь: МГПУ им. Б.Хмельницького, К.: Міленіум, 2014. – 320 с.

Навчалася в аспірантурі в Інституті української мови при Академії наук України. 2001 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації: “Структура функціонально-семантичного поля неповноти ознаки ”.

Наукові зацікавлення – функціональна граматика, семантика слова і тексту, соціолінгвістика, лінгвістичний аналіз художнього слова.

Автор понад 50 публікацій.    

Посилання на наукометричні бази: