Стратегія розвитку філологічного факультету

ПроєктСтратегія розвитку

філологічного факультету

Мелітопольського державного педагогічного університету

імені Богдана Хмельницького

на 2023 — 2028 рр.

Стратегія розвитку філологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького розроблена на основі таких документів:

 • Конституція України

 • Закон про освіту

 • Статут університету

 • Стратегія розвитку Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Метою діяльності факультету відповідно до Положення про факультет/інститут Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького є створення освітнього середовща, що сприяє формуванню загальних і професійних компетентностей майбутніх фахівців з урахуванням вітчизняних і зарубіжних новітніх освітніх і наукових досягнень.

Стратегія розвитку філологічного факультету враховує нові виклики, пов’язані як із повномасштабним вторгненням росії до України, так і з глобалізаційними процесами в освіті, науці, інтернаціоналізації, і спрямована на підвищення рівня підготовки висококваліфікованих кадрів, здатних реалізувати свій професійний потенціал задля розбудови нашої держави. Важливим аспектом Стратегії є продовження активної взаємодії з випускниками факультету, стейкголдерами, міжнародними партнерами, мультикультурними товариствами з метою консолідації зусиль для підвищення конкурентноспроможності наших здобувачів та розширення зв’язків у науково-освітній діяльності.

План стратегічних показників на 2023 — 2028 рр.

1. За вказаний період збільшити кількість здобувачів бакалаврату і магістратури до 250 осіб, проводячи активну профорієнтаційну роботу.

2. Розширити науково-освітню співпрацю зі стейкголдерми, українськими і зарубіжними партнерами.

3. Підвищити рівень підготовки здобувачів, які беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах й олімпіадах.

4. Підвищити академічну мобільність науково-педагогічних працівників і здобувачів за рахунок активної участі в українських і міжнародних проєктах тощо.

5. Збільшити на 20 відсотків кількості здобувачів і науково-педагогічних працівників, які беруть участь у всеукраїнських і міжнародних, зарубіжних конференціях.Основні напрями роботи

філологічного факультету на 2023 — 2028 рр.

Освіта і наука

- Оновлення списку обов’язкових і вибіркових освітніх компонентів, розроблення нових вибіркових освітніх компонентів з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці та пропозицій роботодавців.

- Впровадження в освітній процес вибіркових компонентів: “Strengthening the EU common values through the policy of multilingualism in education and training of future teachers” для спеціальності “Англійська мова та зарубіжна література” бакалаврського рівня; “Студентоцентровані підходи до змішаного навчання” в межах міжнародного проєкту “Bringing Opportunities and Organizational Success To Small Local Universities in Ukraine” (BOOST).

- Створення “Інструктивно-методичних рекомендацій щодо неформальної, інформальної та дуальної освіти на філологічному факультеті МДПУ ім. Б. Хмельницького”. Поширення інформації в соцмережах про неформальну освіту на філологічному факультеті.

- Удосконалення освітніх програм відповідно до національних та міжнародних стандартів у галузі забезпечення якості вищої освіти, зокрема шляхом тісної взаємодії з роботодавцями та випускниками.

- Розміщення авторських курсів на онлайн-платформі неформальної освіти в Україні за посиланням: https://poland.learningpassport.unicef.org/ (Проєкт створений ЮНІСЕФ, Microsoft, Кембриджський університет. В Україні реалізується у співпраці із Українським інститутом розвитку освіти).

- Збільшення кількості ОК, що викладаються іноземною мовою, зокрема ОК з англійської як першої іноземної відповідно до навчальних планів освітніх програм, а також з німецької мови як другої іноземної, з урахуванням усіх вимог та викликів воєнного часу та післявоєнного періоду; ОК “Новітні течії у світовій літературі” для ОП “Германські мови і літератури (переклад включно), перша — англійська” (ОКР “Маігстр”).

- Активізація навчально-методичної діяльності (підготовки підручників, навчальних посібників, інших навчально-методичних матеріалів) для забезпечення навчального процесу.

- Проходження акредитації освітніх програм: ОП другого (магістерського) рівня 014.01 Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література); ОП другого (магістерського) рівня 014.01 Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література) – 2025 р.; ОП першого (бакалаврського) рівня 014.01 Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література); ОП першого (бакалаврського) рівня 014.01 Середня освіта. Українська мова і література) ; ОП першого (бакалаврського) рівня - Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська; ОП “Магістр” - Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська; ОПП бакалаврського (першого) рівня: Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька), перша – англійська; Середня освіта. «Англійська та німецька мови. Психологія»; Середня освіта. «Англійська мова та література. Психологія» та магістерського (другого) рівня Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька), перша – англійська.

- Впровадження нової освітньої програми для другого рівня освіти (магістерський) – Середня освіта. Українська мова і література. Медіаосвіта в галузі, спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

- Впровадження сертифікаційної програми “Українська мова для держслужбовців”.

- Укладання нових угод з базами практик з метою урізноманітнення та підвищення якості практики здобувачів.

- Активна участь здобувачів вищої освіти в програмах академічної мобільності в університетах Польщі, Німеччини, Австрії, Норвегії, Фінляндії тощо.

- Діалог зі стейкголдерами: Мелітопольська гімназія № 13 ММР ЗО, Ліцей № 16 ММР ЗО, Мелітопольська гімназія № 7 ММР ЗО, Мелітопольська гімназція № 14 ММР ЗО, Новооржицька селищна рада (Лазурківська середня школа І-ІІІ ступенів), Новотроїцька територіальна громада, Пилипецька територіальна громада, Новодонецька територіальна громада, Новокалинівська територіальна громада, Підгайцівська територіальна громада, Комунальний навчальний заклад Хіміко-Екологічного ліцею Дніпровської міської ради, Мелітопольської ЗОШ № 11 ММР ЗО, Миколаївська спеціалізована І-ІІІ ступенів школа № 22 Миколаївської міської ради Миколаївської області, Василівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 ВМР ЗО.

- Продовження активної профорієнтаційної роботи на базі гімназій Запорізької та інших областей.

- Проведення гостьових лекцій на факультеті (Південно-західний університет “Неофіт Рілський”, Республіка Болгарія; Шуменський університет “Єпископ Костянтин Преславський”, Республіка Болгарія, Мукачівський державний університет, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, Бердянський державний педагогічний університет, Національний університет “Острозька академія”, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Національний авіаційний університет, Киїівський столичний університет імені Б. Грінченка, комунальний заклад загальної середньої освіти “Балабинська гімназія “Престиж” Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету “Одеська юридична академія”, Університет Сент-Ендрюса (Велика Британія) та ін.).

Продовження функціонування Центру сприяння розвиткові та функціонуванню української мови, Лабораторії філологічних досліджень, Науково-методичного центру «Lingua» та наукових студентських гуртків “Дивослово”, “Магія солова”, «Лінгвістичні студії», “THE YOUNG SCIENTIST CLUB”, English Speaking Club.

- Участь науково-педагогічних працівників і здобувчаів в українських і міжнародних проєктах: Міжнародний проєкт «Bringing Opportunities and Organizational Success To Small Local Universities in Ukraine» (BOOST) («Надання можливостей та організаційного успіху регіональним університетам в Україні») за міжнародною програмою Erasmus+, KA2 CBHE. Термін виконання – 2023–2025 рр.; інноваційний освітній проєкт “Нова українська школа, університет, громада, влада – координація взаємодії на інтелектуальній платформі TeachHub” на базі закладів освіти Запорізької, Вінницької та Черкаської областей – проєкт діє до 2026 р.; “Вoosting University Psychological resilience and Wellbeing in (Post-) War Ukrainian Nation / BURN” (2024-2026); Міжнародний проєкт “Strengthening the EU common values through the policy of multilingualism in the education and training of future teachers” («Зміцнення спільних цінностей ЄС через політику багатомовності в освіті та підготовці майбутніх учителів») № 101083321 - SEUCV ETT-ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH за міжнародною програмою Erasmus+, Модуль Жана Моне. Термін виконання: 01.02.2023 р. – 31.01.2026 р.; грантового проєкт «Зміцнення спільних цінностей ЄС через політику багатомовності в освіті та підготовці майбутніх учителів» міжнародної програми Erasmus+; ERASMUS+ «Universities-Communities: strengthening cooperation», номер проєкту 101083077 – UNICOM – ERASMUS-EDU-2022-CBHE. Тривалість проєкту: 4 роки (01.02.2023 – 31.01.2027)

- Залучення до наукової роботи студентів, зокрема сприяння їхній участі у Всеукраїнських наукових читаннях за участю молодих учених “Філологія XXI століття” та інших наукових конференціях, публікації наукових статей студентами магістратури за результатами науково - дослідницької практики

- Публцікація статей у журналах, що входять до міжнародних науковометричних баз (Web of Science, Scopus):

Sinergia De Disciplinas Filológicas: Unificação De Vetores Da Linguística E Dos Estudos Literários No Contexto Da Ciência Moderna” (Universidade Catolica de Petropolis, Rio de Janeiro, Brasil) – 2024 р. (Сіроштан Т.В., Митяй З.О.) (Web of Science); “Polyfunctionality of the Chronotope in the Volodymyr Vinnichenko’s Novel “Equilibrium” (Kyiv-Mohyla Humanities Journal) – 2025 р. (Огульчанська О.А.) (Scopus); “The Isle of the Dead" by Arnold Böcklin in the Artistic Context of Ukrainian Modernism” (“The Politics of Intermedial Modernism(s)”) — 2024 р.(Scopus) Акулова Н.Ю.; “War in the Mirror of Children's Picturebooks: Urban Context” (“Journal of Urban Cultural Studies” ) — 2024 р. (Scopus) Акулова Н.Ю.; “Retranslation of Heroic Discourse in Ukrainian Children's Picturebooks about War” (“History of Education and Children’s Literature” ) - 2024 р. (Scopus) Акулова Н.Ю.

- Продовження традиції щорічного проведення конференції “Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві”.

- Запровадження щорічної всеукраїнської учнівсько-студентської конференції із залученням учнів ЗСО, слухачів МАН, здобувачів закладів фахової передвищої та вищої освіти “Молодіжні філологічні студії”.

- Створення (за умови деокупації) лабораторії дослідження літератури Мелітопольщини, що передбачає вивчення творчості письменників Мелітополя і Мелітопольського району , роботу з архівними матеріалами, співпрацю з літературним об’єднанням імені Павла Ловецького, дослідниками-краєзнавцями; базу для проведення навчальної (літературно-краєзнавчої) практики; співпрацю з вчителями української літератури міста і району з метою розробки навчальних програм з вивчення літератури рідного краю

  • Планування та розширення співпраці з партнерами з Великобританії, Німеччини, Польщі, Австрії, Нідерландів, Туреччини тощо зокрема з Економіко-гуманітарним університетом у Варшаві, республіка Польща, Вища школа лінгвістична у Ченстохові (Польща), Cambridge University, шляхом проведення спільних наукових та освітніх заходів, а також обміну студентами.

  • Формування у студентів на ОК та у межах факультетських і загальноуніверситетських заходів таких загальноєвропейських цінностей як: демократія, верховенство права, свобода, рівність та повага до людської гідності

  • Запровадження програм очного або дистанційного обміну студентами для налагоджування зв’язків із учнівської молоддю інших закладів вищої освіти з метою обміну досвідом у питаннях студентського самоврядування

  • Активне залучення здобувачів вищої освіти до участі у виконанні науково-дослідних тематик кафедр.

Кадри

- Захист докторської дисертації – Баранцова І.О., Сіроштан Т.В.; захист дисертації PhD – Гахарія К.В., Мажара Н.С., Рутковський М. С., Топалов Є.М., Федюніна О. І.

- Розвиток кадрового складу факультету шляхом залучення найкращих випускників магістратури та аспірантури до викладання.

- Підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників шляхом підвищення кваліфікації, участі у майстер-класах, тренінгах тощо.

Інтернаціоналізація факультету

- Розвиток інтернаціоналізації факультету, зміцнення звʼязків із міжнародними партнерами на науково-освітянській ниві (Болгарія, Велика Британія, Польща).

- Проведення моніторингу відповідності якості освітніх послуг міжнародним стандартам.

- Пошук міжнародних грантів і проєктів, що дадуть змогу розширити і поглибити міжнаціональні зв’язки між країнами й освітно-науковими установами.

- Розширення функцій науково-методичного центру «Lingua», зокрема щодо підвищення рівня володіння іноземною мовою викладачів університету в написанні наукових статей, участі у міжнародній проєктно-освітній діяльності тощо.Ефективна комунікація та якісна взаємодія

- Провденення круглого столу “Крок до волонтерського руху”. Встановлення контактів з громадськими організаціями (2024 — 2028 рр.).

- Організація і проведення курсів підвищення кваліфікації для вчителів закладів середньої освіти.

- Провденення Зимової наукової школи “Аксіологічна парадигма сучасної Європи: літературні проєкції”.

- Розвиток партнерських взаємодій з роботодавцями, громадськими організаціями, центрами з різними векторами діяльності, консорціумами та іншими об’єднаннями для стажування та практики здобувачів.

- Продовжити взаємодію з громадою міста та району (зокрема, на базі Відкритого простору допомоги «Саме тут» та ін.).Молодіжна політика та розвиток студентського самоврядування

  • Запровадження програм очного або дистанційного обміну студентами для налагоджування зв’язків із учнівської молоддю інших закладів вищої освіти з метою обміну досвідом у питаннях студентського самоврядування.

  • - Забезпечення студентоцентрованого підходу в організації освітнього процесу.

  • Сприяння академічній мобільності студентів, можливості отримання подвійного диплому.

  • Заохочення здобувачів до участі у програмах обміну студентами Erasmus+, Global UGRAD тощо.Матеріально-технічна база

Допомога у створенні віртуального музею історії університету «100 років незламності».
⁃ Створення сучасного студентського хабу етнографічному стилі, обладнаного відповідними меблями та елементами декору (+ костюми, предмети побуту тощо), з метою проведення тематичних заходів і відпочинку в позанавчальний час.
⁃ Відновлення бібліотеки філологічного факультету (з можливістю працювати з книжками, з доступом до інтернету та комп’ютерним обладнанням).
⁃ Заснування дошки пошани (пам’ятної дошки) героїв війни з росією 2014-202… року.
⁃ Коворкінг-зона для відпочинку (студентів і викладачів) та проведення неформальних заходів.
⁃ Обладнання кабінетів англійської / німецької мови та української мови та літератури (з можливістю проведення уроків зі школярами – профорієнтаційні цілі).
⁃ Розширення функцій Центру сприяння розвиткові та функціонуванню української мови (зокрема, проведення навчальних занять з української мови); відповідне обладнання для центру – комп’ютер, предмети національної символіки.