Інформація про виконання фундаментальних або прикладних наукових досліджень

Звіт з НДР кафедри 2020-2022

Назва:«Новий формат фахової підготовки майбутніх перекладачів і вчителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві»

Номер:№ держреєстрації0117U006705; УДК [378.091.212:811.111]:316.722

Роки виконання:2017-2019

Результати та їх новизна: 24.11.17 р. доцентом Гармаш О.Л. захищено докторську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – «Германські мови» на тему: «Англомовні морфологізовані концепти в процесах концептуальної деривації (на матеріалі інновацій кінця ХХ – початку ХХІ століття)» у спеціалізованій вченій раді ОНУ ім. І.І. Мечникова. 4 05. 2018 р. старший викладач Мілько Н.Є. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до організації міжкультурного діалогу в навчальному процесі» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика вищої освіти на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Викладачами кафедри цілеспрямовано і комплексно застосовувалися в навчальному процесі інноваційні форми організації освітнього процесу з підготовки перекладачів і учителів/викладачів англійської мови до майбутньої професійної діяльності, випробувалися інноваційні методи і прийоми навчання під час проведення лекційних і практичних занять, самостійної роботи студентів, контролю за результатами навчальної діяльності майбутніх фахівців. Всі зазначені заходи були спрямовані на оновлення формату оволодіння студентами фаховими знаннями і практичними навичками та вміннями.

Вперше зроблено спробу врахування полікультурності аудиторії здобувачів вищої освіти в освітньому процесі; досліджено сучасний стан та проблеми професійної підготовки майбутніх перекладачів і учителів/викладачів англійської мови; визначено вимоги держави та сучасного суспільства до перекладача, вчителя і викладача англійської мови в полікультурному суспільстві; з’ясовано і проаналізовано особливості відтворення емфатичних засобів англійської мови в українському художньому перекладі з метою підготовки майбутніх перекладачів до вирішення проблеми адекватності в перекладознавстві; охарактеризовано полікультурне суспільство та особливості підготовки майбутнього перекладача і викладача англійської мови до роботи в ньому; зроблено аналіз інноваційних методів підготовки майбутніх фахівців-філологів; виділено методичний потенціал інноваційних методів підготовки майбутніх перекладачів, учителів і викладачів англійської  мови і обґрунтованодоцільність їх використання на заняттях з фахових дисциплін у вищих навчальних закладах.

Ступінь впровадження. Результати НДР упроваджено в освітній процес Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Бердянського державного педагогічного університету, Комунального вищого навчального закладу «Мелітопольський медичний коледж» Запорізької обласної ради, загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів міста Мелітополь, Мелітопольського та Приазовського районів.

Рекомендації щодо використання результатів роботи. Результати дослідження можуть бути використані в освітньому процесі філологічних і педагогічних вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку майбутніх перекладачів і учителів/викладачів англійської мови.

Значущістьроботи та висновки полягає в укладені п’яти монографій, розробленні освітніх профілів і програм, написанні двох підручників, розробці двадцяти п’яти методичних рекомендацій  та дванадцяти навчальних посібників з фахових дисциплін з підготовки майбутніх перекладачів і учителів/викладачів англійської мови на всіх освітніх етапах; створенні й удосконаленні навчально-методичних комплексів; організації Міжнародних науково-практичних конференцій, Всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій; науково-практичних он-лайн форумів; участі викладачів у Міжнародних (як зовнішніх, так і внутрішніх) та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.