Розробки та досягнення кафедри германської філології та кафедри методики викладання германських мов

Стало доброю традицією щороку проводити на кафедрі інтерактивні методичні семінари для майбутніх фахівців, молодих спеціалістів та вчителів англійської мови м. Мелітополя, Мелітопольського та Приазовського районів. Викладачі Гуров С.Ю., Гурова Т.Ю., Насалевич Т.В., Мілько Н.Є., Коноваленко Т.В. кожного разу дивують присутніх інноваціями у методиці викладання іноземних мов.

Викладачами кафедр видано монографію «Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності» (2017р.), в якій висвітлено результати їх науково-дослідної роботи.

У рамках реалізації колективної кафедральної теми «Новий формат фахової підготовки майбутніх перекладачів і вчителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві» (наук. керівник – канд. пед. н., доцент Г.В.Матюха) викладачі кафедри здійснюють дослідження за двома напрямами: філологічним і методичним. У руслі окресленої проблеми здійснюється написання кандидатських і дипломних робіт на здобуття ОКР «бакалавр» і «магістр». Викладачами кафедри опубліковано значну кількість наукових статей та тез, особлива увага приділяється фаховим виданням та публікаціям у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of Science). Їх кількість не лише постійно зростає. До публікацій у цих виданнях залучаються і студенти магістратури.

Також викладачі розробляють такі напрямки: «Мовна концептуалізація простору у синхронії та діахронії», «Сучасна німецькомовна література у світлі когнітивної поетики», «Навчання німецької мови в контексті часово-просторової». Наслідки досліджень висвітлюються в публікаціях у міжнародних та вітчизняних збірниках наукових праць та колективних монографіях; за результатами експериментів  створюються спецкурси та посібники.

Кафедри співпрацюють з профільними кафедрами провідних ВНЗ Ураїни: Одеського державного університету імені І.І. Мечнікова, Бердянського державного педагогічного університету, Запорізького національного університету, Бердянського державного педагогічного університету, Таврійського державного агротехнологічного університету (місто Мелітополь), Комунального вищого навчального закладу «Мелітопольський медичний коледж» Запорізької обласної ради, загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів міста Мелітополь, Мелітопольського та Приазовського районів, Енергодарський навчально-виховний комплекс №1, учасниками проекту «Шкільний вчитель нового покоління», який проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України спільно з Британською Радою (Київ, 2013-2018 р.р.), МАН м. Мелітополя.

Комплексний звіт кафедри методики викладання германських мов за підсумками наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності за І півріччя 2021 р.

 

Комплексний звіт

кафедри методики викладання германських мов

за підсумками наукової, науково-технічної

та інноваційної діяльності

за І півріччя 2020 р.

 1. Інформація з виконання науково-дослідної роботи на кафедрі за І півріччя 2020 р.

За результатами роботи над науковою темою кафедри 2017-2019 рр. «Новий формат фахової підготовки майбутніх перекладачів і вчителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві» надруковано колективну монографію «New Perspectives in English Philology and Teaching English».

Виконуючи обов’язки керівника НДР кафедри, у січні 2020 доцент Матюха Г.В.  підготувала і надала до наукового відділу звіт з наукової роботи теми кафедри і з теми НДР за 2017-2019 роки, який включав:

 • Повний звіт з теми наукового дослідження.
 • Реферат звіту з теми наукового дослідження.
 • Обґрунтування нової теми НДР кафедри на 2020-2022 рр.
 • Тематичний план роботи кафедри методики викладання германських мов на 2020-2022 рр.
 • Реєстраційну карту НДР І ДКР (РК).

Нова тема НДР кафедри на 2020-2022 рр. – «Підвищення якості вищої педагогічної іншомовної освіти як результат рефлексії в освітньому процесі».

Підрозділи:

 1. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів германських мов засобами художньої літератури.
 2. Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів германських мов як результат рефлексії під час ознайомлення з культурними реаліями англомовних та німецькомовних країн.
 3. Використання сучасних моделей навчання германських мов з метою організації зворотного зв’язку у ВНЗ.
 4. Організація рефлексії в навчанні германських мов здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами.

В межах тем індивідуальних досліджень викладачів скеровувалась робота студентів в напрямку теми кафедри. Викладачі кафедри разом з викладачами кафедри германської філології працювали в напрямку наукових досліджень в галузі філології, міжкультурної комунікації, перекладознавства, методики навчання англійської мови на різних етапах та літератури країни, мова якої вивчається.

З методики ними досліджувалися умови формування професійної компетентності здобувачів вищої педагогічної освіти (Баранцова І.О., Мілько Н.Є., Денисенко Н.В.), вивчалася науково-методична література, аналізувалися можливості застосування інноваційних методів навчання в курсі вивчення англійської мови та методики її навчання, разом зі студентами систематизувалися отримані теоретичні матеріали, розроблялися системи й комплекси вправ з використання досліджених методів навчання мови, експериментально перевірялася їх дієвість на практиці (МДПУ імені Богдана Хмельницького) (Коноваленко Т.В., Матюха Г.В., Авраменко К.В.).

Викладачі кафедри аналізували різні підходи до навчання англійської мови як іноземної (Баранцова І.О., Котлярова В.Ю., Ткач М.В.), досліджували формування комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти (Байтерякова Н.Ю.),  навчання студентів аудіювання, виразного читання англійською мовою (Рябуха Т.В., Гостіщева Н.О.), формування фонетичної компетентності студентів (Рябуха Т.В., Гостіщева Н.О., Зіненко Н.В., Гурова Т.Ю.).

Спільними зусиллями кафедри методики викладання германських мов та кафедри германської філології було проведено студентську конференцію. Доцент Матюха Г.В. упродовж звітного періоду була ініціатором, організатором і відповідальною за проведення щорічної студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури та методів їх викладання в сучасному поліетнічному суспільстві» (м. Мелітополь, 24 квітня 2020 р.). Цього року у зв’язку з карантинними заходами конференція була проведена в он-лайн форматі за допомогою Skype платформи.

Робота конференції відбулася за секціями:

 1. Проблеми сучасного мовознавства.
 2. Сучасне літературознавство у світлі новітніх наукових досліджень.
 3. Інноваційні технології у теорії та практиці навчання мови і літератури.
 4. Проблеми перекладу в сучасному суспільстві.
 5. Міжкультурна комунікація: комунікативно-когнітивні аспекти.

За матеріалами конференції в режимі онлайн вийшла збірка наукових праць «Студенські наукові студії» (головний редактор – Куликова Л.А.).

У рамках роботи «Методичної майстерні Нової Української школи» 9 січня 2020 року було проведено майстер-клас для вчителів англійської мови загальноосвітніх шкіл м. Мелітополя на тему: «Короткометражний фільм у навчанні іноземної мови».

Викладачі кафедр германської філології та методики викладання германських мов Рябуха Т. В., Харченко Т. І., Ткач М. В., та Гостіщева Н. О. продемонстрували сучасні технології використання короткометражного фільму як методичного ресурсу на уроці іноземної мови.

Викладачами кафедри опубліковано 26 статтей і тез, зокрема: 7 публікацій у фахових виданнях, 9 – у міжнародних виданнях, 10 – інших публікацій, 15 – розділів колективної монографії та 7 статей підготовлено до друку.

 

1.1. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів.

 

№ з/п Назва теми НДР, кафедра, науковий керівник Термін виконання Результати, значущість
початок кінець
 

Тема кафедри: «Підвищення якості вищої педагогічної іншомовної освіти як результат рефлексії в освітньому процесі».  

Науковий керівник: канд.пед.наук, доцент Матюха Г.В.

2020 р. 2022 р.

Впровадження (спільний пілотний проект Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України) експериментального програмного курсу

«Нова типова програма «Методика навчання англійської мови»

для майбутніх учителів».

 

№ з/п Назва теми НДР, кафедра, науковий керівник Термін виконання Результати, значущість
початок кінець
 

Тема кафедри: «Німецька повсякденність в умовах євроінтеграції та її концептуальне вираження у німецькій мові».

 

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент       Жигоренко І.Ю.

 

 

01.01.

2018 р.

 

31.12.

2020 р.

1. Оновлено зміст і структуру навчальних дисциплін філологічного професійно-практичного циклу. Створено дидактичні матеріали з впровадження різноманітних форм і методів організації навчального процесу.

2. Участь у конференціях.

3. Видання навчальних посібників та методичних рекомендацій.

4. Отримання охоронних документів.

5. Публікація тез та статей, серед яких статті у фахових, міжнародних виданнях та стаття у наукометричній базі Scopus.

6. Підвищення кваліфікації викладачів та стажування.

 

1.2 Опис найбільш ефективних розробок, відкриттів, роботи зі значним економічним і соціальним ефектом та інформацією щодо реалізації їх результатів за формою:

№ з/п Назва та автори розробки Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса) Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження

(обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)

           

1.3 Конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки із зазначенням підприємств і організацій, які можуть бути зацікавлені у їх використанні.

 

1.4 Інформація про діяльність з комерціалізації науково-технічних розробок за формою:

В рамках плану з комерціалізації науково-технічних розробок викладачами кафедри було проведено вебінари:

Коноваленко Т.В. – «Інклюзія в освіті: світовий та український виміри», 06.05.2020 р.

Баранцова І.О. – «Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови», 17.06.2020 р.

Гуров С.Ю. – «Інноваційні підходи та методи викладання з використанням освітніх дистанційних технологій», 24.04.2020 р.

Також було видано он-лайн збірник наукових праць «Студенські наукові студії».

 

1.5 Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (договори, участь у виставках, кількість грантів та інше).

Продовжується співпраця з Британською Радою в Україні в рамках спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Шкільний вчитель нового покоління». У межах проекту викладачі кафедри брали участь у дискусіях, інтерактивних семінарах, круглих столах, літніх і зимніх школах-тренінгах, здійснювали експериментальну роботу. Проведено моніторинг ефективності програми з Методики навчання англійської мови, що впроваджується.

Викладачі кафедри брали участь у зарубіжних науково-методичних і наукових конференціях (Польща; США; Ізраїль: Котлярова В.Ю., Ткач М.В., Тарасенко Т.В., Гостіщева Н.О., Баранцова І.О.).

Готується до друку спільна публікація Баранцової І.О. з закордонними партнерами в наукометричній базі даних Скопус, а саме стаття «COMPARATIVE ANALYSIS OF FOREIGN STANDARDS OF TEACHING AND LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF MODERN SPECIALIST'S COMPETENCE» в журналі Language, Linguistics, Literature (ISSN: 0128-5157) з Мазор Т., (вчитель-вихователь інтернаціональної школи TreeHouse International School, Герцлія, Ізраїль).

Співпраця старшого викладача Лебєдєвої О.А. з Німецьким культурним центром Goethe-Institut в рамках проекту з методики викладання німецької  мови «DLL: Deutsch lehren lernen (Вчимося навчати німецької)».

 

1.6 Підвищення кваліфікації викладачів, стажування (установа, термін), закордонні відрядження.

1) Доцент Гуров С.Ю., доцент Гурова Т.Ю., доцент Котлярова В.Ю. та викладач-стажист Мальцева Г.В. проходять науково-педагогічне стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на кафедрі англійської мови та методики її навчання з «03» лютого 2020 року по «05» жовтня 2020 року.

2) Старший викладач Надольська Ю.А. проходить науково-педагогічне стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на кафедрі теорії і практики іноземних мов з «03» лютого 2020 року по «05» жовтня 2020 року.

3) Старший викладач Лебєдєва О.А. взяла участь у методичному семінарі з підвищення кваліфікації вчителів та викладачів німецької мови м. Мелітополя на тему «Unterrichtsplanung 1: Lernziele und Rückwärtsplanung» / Центр німецької мови в Мелітополі. – Партнер Goethe-Institut в Україні, 29.02.2020 р. (6 год.).

4) Старший викладач Лебєдєва О.А. взяла участь у Міжнародному семінарі з підвищення кваліфікації мультиплікаторів-методистів „Unterrichten für verschiedene psychologische Typen“. Центр німецької мови у Львові. – Партнер Goethe-Institut / ЛНУ імені Івана Франка, м. Львів, 04.03.–06.03.2020 р. (24 год.).

5) Старший викладач Лебєдєва О.А. взяла участь у Всеукраїнській підготовці тренерів програми DLL: Вчимося навчати німецької в рамках проекту підготовки методистів-мультиплікаторів Goethe-Institut в Україні (онлайн-фаза), 09.03.–27.03.2020 р.

6) Старший викладач Лебєдєва О.А. взяла участь в онлайн-курсі з підвищення кваліфікації викладачів німецької мови по роботі із навчальною платформою Moodle „Crashkurs im Online-Unterrichten auf Moodle“. Goethe-Institut в Україні, 07.04.–08.05.2020 р. (24 год.).

 

1.7 Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів (участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах).

На кафедрі працює студентський науковий гурток «Лінгвістичні студії». Науковий керівник – доцент Котлярова Вікторія Юріївна. Староста – Стрельніченко Анастасія Олегівна (студентка І курсу, 119-ф групи, спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)).

 

Участь студентів у конференціях:

 

№з/п Назва конференції

Прізвища учасників

 

Статус конференції (міжнародні, всеукраїнські, інтернет-конференції, міжвузівські)

Дата і місце проведення конференції

 

Форма участі (тези, доповідь, тощо)

 

1. «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури та методів їх викладання в сучасному поліетнічному суспільстві»

Ахінько А.В.

Богданенко К.І.

Бойко С.О.

Болотіна О.С.

Бруснік О.К.

Бурцева А.О.

Васильченко К.О.

Гавриленко Є.А.

Глєбова К.Є.

Грачова М.В.

Гринченко А.А.

Дерезіна А.І.

Занін О.М.

Йоркіна Н.В.

Кайда А.В.

Киященко В.О.

Ключник І.В.

Коваленко Д.В.

Коляда В. К.

Корецкая Є.В.

Леусенко В.В.

Лисогор Н.Р.

Лопушанський І.О.

Міщанова В.С.

Наумова О.О.

Найпак А.С.

Павленко А.В.

Павлова В.О.

Панасенко О.М.

Противень А.В.

Резниченко О.І.

Рутковська О.М.

Рутковський М.С.

Салтан А.С.

Скачкова Н.О.

Соболь А.А.

Ткаченко Т.І.

Ткаченко Т.М.

Уманець Т.Р.

Філоновець Н.О.

Холодняк Ю.В.

Чернишова А.Є.

Ченчик О.А.

Черняк Є.Б.

Шелудько О.М.

Шкода Ю.І.

Юрова В.С.

Яковець А.В.

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція

 

 

24 квітня 2020 року,

м. Мелітополь

Тези, доповідь

 

Наукові публікації студентів:

Прізвище та ініціали автора Назва та вид публікації Видання (видавництво, сторінки, місто, рік) Обсяг (др.арк.) Співавтори
Рутковська А.М. Формування ціннісної свідомості студентів у полікультурних умовах педагогічного університету

Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького. Серія Педагогіка (Мелітополь 2020)

2 (23), ст. 16-23

0,4

Баранцова І.О.

 

Пащенко Ю.

 

Місце і роль групових методів у навчанні англійської мови студентів вишу Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей / відп. ред. О. Г. Хомчак. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2020. – Вип. 10. – 191 с. (С. 179-182) 0,3

Матюха Г.В.

 

Васильченко К.О.

 

Стаття

Student’s self-development and self-realization in the process

of professional training Міжнародне видання

 

Науковий журнал  «Herald pedagogikiNauka i Praktyka» Варшава:

Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2020.  52 С. 35-36.

·

 

0,2

 

Тарасенко Т.В.

 

Ключник І.В.

 

Стаття

Formation of the future philologists’ professional competence as a pedagogical problem Міжнародне видання

Науковий журнал  «Herald pedagogikiNauka i Praktyka». – Варшава:

Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2020.  53 С.  С. 145-147.

·

 

0,2

Тарасенко Т.В.

 

Чуприна А.О. стаття «Культурно-мовні характеристики прислів’їв та афоризмів у німецькій та українській мовах»

Мова. Свідомість. Концепт. В.10.

Україна, Мелітополь, 2020. С. 52-58.

0,25 Надольська Ю.А.
Бєднов О. А. Особливості відтворення англійських юридичних термінів українською мовою

Мова. Свідомість. Концепт (10).

Україна, Мелітополь, 2020. С. 135-139.

0,2 Коноваленко Т.В.
Семікін М. О. Історія функціонування абревіації в сучасній англійській мові Мова. Свідомість. Концепт (10).  Україна, Мелітополь, 2020. С. 34-37. 0,16 Коноваленко Т.В.
Бойко С. О. Символізм образів у романі В. Вульф «На маяк» Мова. Свідомість. Концепт (10).  Україна, Мелітополь, 2020. С. 98-101. 0,16 Коноваленко Т.В.
Коваленко Д. В. Концепція особистості в романі Ернеста Хеміґнвея «For whom the bell tolls» Мова. Свідомість. Концепт (10).  Україна, Мелітополь, 2020. С. 106-109. 0,16 Коноваленко Т.В.

Йоркіна Н.В.

Черняк Є.Б.

Леусенко В.В.

Резниченко О.І.

Холодняк Ю.В.

Чернишова А.Є.

Гавриленко Є.А.

Скачкова Н.О.

Корецкая Є.В.

Наумова О.О.

Уманець Т.Р.

 

Тези Часопису Студентські наукові студії. Збірник наукових праць студентів. – Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2020. – 407 с.   Баранцова І.О.

Бойко С.О.

Глєбова К.Є.

Коваленко Д.В.

Панасенко О.М.

Найпак А.С.

Бруснік О.К.

Киященко В.О.

Лисогор Н.Р.

Лопушанський І.О.

Міщанова В.С.

Павленко А.В.

Павлова В.О.

Противень А.В.

Ткаченко Т.І.

Ткаченко Т.М.

Ченчик О.А.

Яковець А.В.

Дерезіна А.І.

Рутковська О.М.

Рутковський М.С.

 

Тези Часопису Студентські наукові студії. Збірник наукових праць студентів. – Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2020. – 407 с.   Коноваленко Т.В.

Болотіна О.С.

Бурцева А.О.

Філоновець Н.О.

Грачова М.В.

Гринченко А.А.

Кайда А.В.

Коляда В. К.

Занін О.М.

Соболь А.А.

Юрова В.С.

 

Тези Часопису Студентські наукові студії. Збірник наукових праць студентів. – Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2020. – 407 с.   Матюха Г.В.

Васильченко К.О.

Ключник І.В.

Салтан А.С.

Шелудько Д.О.

Шкода Ю.І.

 

Тези Часопису Студентські наукові студії. Збірник наукових праць студентів. – Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2020. – 407 с.   Тарасенко Т.В.

Богданенко К.І.

Ахінько А.В.

 

Тези Часопису Студентські наукові студії. Збірник наукових праць студентів. – Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2020. – 407 с.   Котлярова В.Ю.

 

Активна наукова робота викладачів кафедри проводиться також зі студентами магістратури заочної форми навчання, вони стали учасниками проведеною кафедрою Міжнародної конференції, їх тези та статті надруковано в науковій збірці праць, доповіді за їх науковими дослідженнями було заслухано на секційних засіданнях конференції.

Старший викладач Баранцова І.О. керувала конкурсною науковою роботою студента 1 курсу магістратури Баранцова Євгенія, який зайняв 3 місце у конкурсі з перекладознавства, організований кафедрою прикладної лінгвістики НПУ ім. М. Драгоманова.

Старший викладач Надольська Ю.А. підготувала до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт роботу студентки ІІІ курсу, 127-ф групи, спеціальності «014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька))» Вишневої-Ільїної К.С. з напрямку «Методика викладання романо-германських мов» на тему «Розвиток комунікативних умінь і навичок крізь призму інноваційних диктантів на уроці іноземної мови».

Старший викладач Лебєдєва О.А. готувала студентку ІІІ курсу, 127-ф групи Вишневу-Ільїну К.С. до Всеукраїнської студентської олімпіади з німецької мови.

Ткач М.В. та Котлярова В.Ю. здійснювали керівництво науково-дослідною роботою студентів IV курсу, у складі проблемних груп “Актуальні питання теоретичної граматики англійської мови” та  “Актуальні питання методики викладання англійської мови”.

Викладачі Баранцова І.О., Тарасенко Т.В., Матюха Г.В. керували науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання. Всі студенти оприлюднювали результати своїх досліджень на конференціях різного рівню та у збірках наукових праць різного формату, всі захистили дипломні магістерські роботи.

Під керівництвом Гостіщевої Н.О. результати дослідницької діяльності студентів 118-ф та 519-ф груп оприлюднені на ІІІ Міжвузівській студентській науково-практичній конференції «Сучасна філологія: наукові проблеми та їх дослідження» (квітень 2020 р., Мелітополь, МДПУ імені Богдана Хмельницького).

Під керівництвом старшого викладача Лебєдєвою О.А. студентку ІІІ курсу Вишневу-Ільїну К.С. (127-ф група) залучено до участі в методичному семінарі з підвищення кваліфікації вчителів та викладачів німецької мови м. Мелітополя на тему «Unterrichtsplanung 1: Lernziele und Rückwärtsplanung» / Центр німецької мови в Мелітополі. – Партнер Goethe-Institut в Україні, 29.02.2020 р. (6 год.).

Студентів ІІ курсу (128-ф та 418-ф групи) під керівництвом старшого викладача Лебєдєвою О.А. залучено до участі в онлайн-проекті „Mit Deutsch auf Tour“ мовних асистентів Goethe-Institut в Україні на платформі Zoom, 11.05.2020 р.

Доцент Коноваленко Т.В. консультувала аспірантів Рутковського М.С. та Рутковську А.М. щодо написання дисертаційних досліджень.

 

1.8 Інформація про заходи, що здійснювались з науковими установами НАН та галузевих академій наук України, з підприємствами.

1.9 Інформація про заходи з наукової та науково-технічної діяльності, здійснені спільно з облдержадміністраціями.

1.10 Відомості щодо виділення місцевими органами влади бюджетних коштів на проведення наукових досліджень та розробок.

1.11 Нові форми організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

З метою визначення теоретичних засад модернізації й популяризації філологічної освіти використовується метод аналізу й узагальнення літературних джерел з означеної проблеми, аналізу: існуючого досвіду організації англомовної освіти в Україні й інших країнах світу, розробка методичних і дидактичних матеріалів для застосування в освітньому процесі з навчання англійської мови у виші. Організація навчання англійської мови, орієнтованого на особистість, підходу до навчання, під час якого висуваються нові стандарти і результати навчання, виявляється готовність до інновацій, спроба соціалізації слухачів у новому оточенні, де вони можуть подолати мовленнєвий бар'єр, удосконалити усне мовлення англійською мовою, отримати мотивацію на подальше вивчення англійської мови, проявити себе у новому мовному середовищі, продемонструвати свої таланти і здібності англійською мовою. Ми робимо практичний акцент на реалізацію знань, отриманих слухачами в навчальних закладах різного рівня з метою їх різнобічного розвитку й виховання. Велика увага приділяється ознайомленню студентів з цінностями, традиціями і звичаями українського народу й народів-носіїв англійської мови, вихованню в них почуття патріотизму і толерантності.

 

1.12 Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.

Публікації викладачів кафедри внесені в науковий електронний репозитарій МДПУ імені Богдана Хмельницького – EPrints.

Викладачі кафедри зареєстровані в таких наукометричних базах даних, як Google Scholar, ORCID, ResearcherID та ResearchGate:

 1. Старший викладач Баранцова І.О.

– Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=oTwp1ksAAAAJ&hl=ru

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-8660-8089

– ResearcherID:

http://www.researcherid.com/rid/D-1075-2018

– ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Irina_Barantsova2

 1. Асистент Гостіщева Н.О.

– Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=8DgrR4QAAAAJ&authuser=1&scilu=&scisig=AMstHGQAAAAAWlzENvV2MzWRtyeTQsaanBqBJ3tfRtlp&gmla=AJsN-F7HR6Ykc7DTaB3cSxMNDIjdtInQzHFC1cx3ZYsT40q4V8C_OGd0DdFvDwHjfkt_Y_rUhVStITWUsES6zT_HNpXHddVO4WHc0YAgFla8C0AHtzR9yNXl0Vyl4MYSedG4SLJcBb3D0_jWS_pTNxUbqOT1j_lTwQ&sciund=10131052152159351483

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-7076-0898

– ResearcherID:

http://www.researcherid.com/rid/E-4948-2018

– ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Hostishcheva_Nataliia

 1. Доцент Гуров С.Ю.

– Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=IGBlmt0AAAAJ&hl=en&authuser=3

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-9456-0046

– ResearcherID:

http://www.researcherid.com/rid/D-5698-2018

– ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Sergiy_Gurov

 1. Доцент Гурова Т.Ю.

– Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=WsW3qnwAAAAJ&hl=ru

– ORCID:

Https://orcid.org/0000-0002-9599-6749

– ResearcherID:

https://publons.com/researcher/1967519/tatiana-tg-gurova/

– ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Gurova2

 1. Асистент Єпіфанцева Л.А.

– Google Scholar:

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=ko5sXssAAAAJ

– ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Larysa_Epifantseva

 1. Доцент Коноваленко Т.В.

– Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&authuser=2&user=nSq05iIAAAAJ

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-4867-324X

– ResearcherID:

http://www.researcherid.com/rid/D-5286-2018

– ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Konovalenko3

 1. Доцент Котлярова В.Ю.

– Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=EB3C5TkAAAAJ&hl=ru

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-1147-6069

– ResearcherID:

http://www.researcherid.com/rid/D-8216-2018

– ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Victoria_Kotliarova

 1. Старший викладач Лебєдєва О.А.

– Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&authuser=2&user=nq6NSeQAAAAJ

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-8882-313X

– ResearcherID:

http://www.researcherid.com/rid/H-1943-2018

– ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Olena_Lebyedyeva

 1. Доцент Матюха Г.В.

– Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=spTrNgcAAAAJ

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-2310-9901

– ResearcherID:

http://www.researcherid.com/rid/D-8955-2018

– ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Halyna_Matiukha

 1. Старший викладач Надольська Ю.А.

– Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-F6f83M8K9ExOJJu8DfwX-L8S4eHnAJPKFwnxFItjZzy0dh7HK-dV9c5ZAmpuFvR6TvQTWdkJ7lqQs66MR2enWWzki1CnASx2qzrHOM2h6bNB-taxlSAH-HeR4PBBmfqwP1W2K5oG92Yyt4MyOgzHc8zNOVcjA&user=qWzbeOYAAAAJ

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-9519-8846

– ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Yulia_Nadolska

 1. Доцент Тарасенко Т.В.

– Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=neublPwAAAAJ&hl=ru

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-0473-0775

– ResearcherID:

https://publons.com/researcher/3534537/tetiana-tetyana-tarasenko/

– ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Tarasenko

 1. Старший викладач Ткач М.В.

– Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=w92fnXoAAAAJ&hl=ru

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-4251-2349

– ResearcherID:

https://publons.com/researcher/1985436/marina-tkach/

– ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Maryna_Tkach

 1. Старший викладач Фесенко Є.В.

– Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ilNd98cAAAAJ&hl=ru

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-2134-262X

– ResearcherID:

http://www.researcherid.com/rid/B-3871-2018

 1. Ассистент Харченко Т.І.

– Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=TqrZPoEAAAAJ&authuser=1&scilu=&scisig=AMstHGQAAAAAWlxtdGz1tsphnTFzfQkVIndKNEjruxwJ&gmla=AJsN-F60-GV9C_Pbuod7tS_ZAovuiAzyU3d8vY9K9p8rCtkSsDD0x69Hs4zIFV03utt4piKjYPXpqcJHgda0zPivuQmlXt2xZZuFHPyys-n-F7jasMqoUv9Wi6aBrPYbF5qBqAjmIrm3IPId7mut1orcO6TZ2HxRXw&sciund=12608275737891630197

– ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-9228-4658

– ResearcherID:

https://publons.com/researcher/1956474/tatiana-kharchenko/

– ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Kharchenko_Tetiana

 

На даний момент в наукометричній базі даних Google Scholar:

 • кандидата педагогічних наук, старшого викладача Баранцову І.О. процитовано 65 разів (h-індекс становить – 5; і10-індекс становить – 3);
 • кандидата педагогічних наук, доцента Коноваленко Т.В. процитовано 41 раз (h-індекс становить – 4; і10-індекс становить – 1);
 • кандидата педагогічних наук, доцента Матюху Г.В.  процитовано 19 разів (h-індекс становить – 3);
 • кандидата педагогічних наук, доцента Котлярову В.Ю.  процитовано 15 разів (h-індекс становить – 2; і10-індекс становить – 1);
 • кандидата педагогічних наук, старшого викладача Надольську Ю.А. процитовано 15 разів (h-індекс становить – 3);
 • кандидата педагогічних наук, доцента Гурову Т.Ю. процитовано 14 рази (h-індекс становить – 2);
 • кандидата педагогічних наук, доцента Тарасенко Т.В.  процитовано 13 разів (h-індекс становить – 2);
 • кандидата педагогічних наук, доцента Гурова С.Ю. процитовано 12 разів (h-індекс становить – 2);
 • асистента Гостіщеву Н.О. процитовано 10 разів (h-індекс становить – 2);
 • старшого викладача Ткач М.В..  процитовано 7 разів (h-індекс становить – 2);
 • старшого викладача Фесенко Є.В. процитовано 3 рази (h-індекс становить – 1);
 • асистента Харченко Т.І. процитовано 3 рази (h-індекс становить – 1).

 

Отримано 5 свідоцтв на авторське право в Україні на:

1) Надольська Ю.А. Свідоцтво № 94360 (дата реєстрації – 02.12.2019 р.). Наукова стаття «Впровадження сучасних інформаційних технологій у вивченні німецької мови як другої іноземної».

2) Надольська Ю.А. Свідоцтво № 94361 (дата реєстрації – 02.12.2019 р.). Наукова стаття «Особливості писемного мовлення при вивченні німецької мови як другої іноземної».

3) Надольська Ю.А. Свідоцтво № 94362 (дата реєстрації – 02.12.2019 р.). Наукова стаття «Відеофільм як засіб інтенсифікації навчання іноземної мови у виші».

4) Надольська Ю.А. Свідоцтво № 94363 (дата реєстрації – 02.12.2019 р.). Наукова стаття «Dictation as a means of intensification of students’ cognitive and learning activity in German class».

5) Надольська Ю.А. Свідоцтво № 94364 (дата реєстрації – 02.12.2019 р.). Автореферат дисертації кандидата педагогічних наук «Тенденції розвитку освіти і педагогічної думки Півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)».

 

1.13 Розвиток матеріально-технічної бази з наведенням даних про потреби в унікальних  наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва за формою:

Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу), марка, фірма виробник, країна походження Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується науковою установою Вартість
Інтерактивна дошка Проведення практичних занять, організація інтерактивних семінарів, засідань круглого столу, захист проектів тощо 18000 (1 шт.)
Ноутбуки Підготовка та захист проектів, робота з інформаційними ресурсами в Інтернеті тощо 6000 (1 шт.)
Телевізори

Перегляд відеоматеріалів іноземною мовою, фільмів, телепрограм іноземною мовою

 

7000

(1 шт.)

 

1.14 Основні труднощі та недоліки в організації досліджень та впровадження, пропозиції щодо їх усунення.

Викладачі кафедри надсилали статті до журналу «Children & Schools». Oxford University Press,  який зареєстровано в Базах даних Scopus and Web of Science (Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus and Web of Science), отримали підтвердження (друковані примірники) та електронні (в форматі pdf), проте виявилося, що цей журнал є не дійсним і в електронній базі даних Scopus and Web of Science не існує. З метою покращення підвищення публікаційної активності, викладачі кафедри рекомендують науковому відділу періодично ознайомлювати філологічний факультет з оновленими переліки наукових журналів, реєстрація яких у базах даних Scopus та Web of Science перевірена спеціалістами з бібліографії.

Брак коштів на участь у зарубіжних семінарах-практикумах, конференціях, публікації статей з індексом SCOPUS у зарубіжних наукових виданнях.

Увесь кадровий склад колективу з науковими ступенями та відповідними посадами задіяно у робочих групах з розробки та вдосконалення освітніх програм, що потребує значної витрати робочого часу в рамках виконання методичної та організаційної роботи (на розробку та постійне вдосконалення освітніх програм, запровадження сертифікатних програм, участь в організації профорієнтаційних та виховних заходів); все зазначене позбавляє викладачів можливості займатися науковою роботою у повній мірі.

Комерціалізація наукових розробок філологічного спрямування викликає труднощі, оскільки результати досліджень у мові та літературі роблять внесок переважно у сферу культури, а не в економіку держави.

Гостро стоїть проблема забезпеченості кафедри кандидатами і докторами філологічних наук. Виконання кандидатських і докторських дисертацій за напрямами, актуальними для роботи кафедри, може значно поліпшити якісний склад кафедри та якість її науково-дослідної роботи.

На особливу увагу також заслуговує міжнародна діяльність кафедри, яка, на жаль, обмежується окремими заходами.

Позитивно може вплинути на якість науково-дослідної роботи кафедри можливість викладачів стажуватися у закордонних вишах та інших установах.

 

 1. Бібліографія статей, тез за формою згідно дсту Бюлетеня ВАК України № 5, 2009 р.
Прізвище та ініціали автора Назва та вид публікації Видання (видавництво, сторінки, країна, місто, рік) Обсяг (др.арк.) Співавтори
  Фахові статті
1. Матюха Г.В. Розвиток умінь англомовного писемного мовлення майбутніх учителів-філологів засобами Інтернет–ресурсів

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: науковий журнал. Острог. 2019. Вип. 8 (76). С. 111-114.

ISSN 2519-2558

 

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9842/

0,5 Харченко Т.І.
2. Баранцова І.О.

Формування ціннісної свідомості студентів у полікультурних умовах педагогічного університету

 

 

Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького. Серія: Педагогіка,

2 (23). С. 16-23.

(Мелітополь, 2020 р.)

 

http://eprints.mdpu.org.ua/cgi/users/home?screen=EPrint::View&eprintid=8792

0,4 Рутковська А.М.
3. Котлярова В.Ю.

Фахова стаття

Комунікативні аспекти міжкультурної освіти

Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету  імені Б. Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1(22), 2019.

С. 9-19.

http://eprints.mdpu.org.ua/cgi/users/home?screen=EPrint::View&eprintid=8791

0,5 Баранцова І.О., Ткач М.В.
4.

Тарасенко Т.В.

(Статтю було надруковано у 2020)

Фахова стаття

Methodological principles of preparation of philology teachers for the implementation of intercultural communication

Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. 2019(1), № 1. С. 170-179.

 

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8709/

0,6

Куликова Л.А., Гостіщева Н.О.,

Рябуха Т.В.

5. Фесенко Є.В.

Формування ритміко-інтонаційної складової під час вивчення німецької мови як другої іноземної у виші,

стаття

Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 2 (23). Мелітополь, 2019. С. 123-127. ISSN 2219-5203

 

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8739/

0,37 Надольська Ю.А.
6.

Коноваленко

Т.В.

Химерна й магічно-реалістична проза В. Дрозда та С. Рушді.

Стаття

Закарпатські філологічні студії, 2020. № 3 (13). С. 203-209.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8931/

0,5
7.

Коноваленко

Т.В.

Development of future teachers of English information-digital competence.

Стаття

Studies in Comparative Education. 2019. № 2. Р. 89-99.

(вийшов у січні 2020 р.)

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8497/

0,5
  Подано до друку
1. Лебєдєва О.А.

Підготовка здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» до єдиного вступного іспиту з іноземної мови,

стаття

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр.  Запоріжжя: КПУ, 2020.

Вип. 70.

ISSN 1992-5786

 

прийнято до друку

0,7 Мунтян С.Г.
2. Лебєдєва О.А.

Оптимізація освітнього процесу у вищій школі

через впровадження сучасних цифрових технологій,

стаття

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр.  Запоріжжя: КПУ, 2020.

Вип. 70.

ISSN 1992-5786

 

прийнято до друку

0,7 Мунтян С.Г.
  Міжнародні статті
1. Баранцова І.О.

The intercultural dialogue as the basis of the theoretical and methodological support of the spiritual development of a person

 

Восточно-европейский научный журнал (EESJ) № 5 (57). Стр. 4-8 (Index Copernicus).

Prnted in the Jerozolimskie 85/21, 02-001, Warsaw, Poland.

http://eesa-journal.com/

 

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9499/

 

0,22 Ткач М.В., Котлярова В.Ю.
2. Гостіщева Н.О.

Проблемне навчання у процесі формування іншомовної аудитивної компетенції студентів-філологів

(стаття)

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka  Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»,

2020. № 52.

С. 77–80. (Польща)

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8847/

0,25 Рябуха Т.В.
3.

Kotlyarova V.

 

The Intercultural dialogue as the basis of personality development

Published by Primedia eLaunch https://primediaelaunch.com

San Francisco, USA, 535 p.

Р. 43-46.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9550/

0,3 Barantsova I., Tkach М.
4.

Тарасенко Т.В.

 

Стаття

Student’s self-development and self-realization in the process

of professional training Міжнародне видання

 

Науковий журнал «Herald pedagogikiNauka i Praktyka»Варшава:

Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2020, 52. С. 35-36.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8851/

0,2

 

Васильченко К.О.
5.

Тарасенко Т.В.

 

Стаття

Formation of the future philologists’ professional competence as a pedagogical problem Міжнародне видання

 

Науковий журнал «Herald pedagogikiNauka i Praktyka». Варшава:

Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2020, 53. С. 145-147.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9008/

0,2 Ключник І.В.
6. Nadolska Y.

стаття

«Development of future foreign language teachers’ information literacy and digital skills in Ukrainian context»

E3S Web of Conferences, EDP Sciences. Volume 166, P. 10009. 2020.   https://doi.org/10.1051/e3sconf/ 202016610009

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9295/

0,25 Konovalenko T.
7.

Коноваленко

Т.В.

The human realm perception in Salman Rushdie’s novel “Two years, eight months and twenty-eight nights”.

Розділ колективної міжнародної монографії

Modern philology: promising and priority areas for scientific researches.  Liha-Pres, Lviv-Toruń, 2020. С. 41-61.

 

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8787/

0,9
8. Гуров С.Ю. Сутність і проблеми виховання духовно-моральних цінностей

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. №4, 2019.

С. 33–41.

0,6
9. Гуров С.Ю. Духовне вдосконалення студентської молоді засобами художньої літератури Збірник наукових праць: Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Вип. 3(90), Ч 2. Сєвєродонецьк, 2019. С. 72–83. 0,6
  Подано до друку
1. Баранцова І.О. The Impact of Civil Society Values on the Formation of Value Consciousness of Students Збірник тез конференції  The Young Generation Confronted with the Security Challenges in Europe and Asia, (Польща) (подано до друку і відредаговано) 1,0 Мілько Н.Є., Денисенко Н.В.
2. Гуров С.Ю. Технологія проведення діагностичної роботи зі студентами гуманітарних спеціальностей для підвищення рівня вихованості духовно-моральних цінностей

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету.

(подано до друку)

 
  Інші публікації
1. Матюха Г.В. Місце і роль групових методів у навчанні англійської мови студентів вишу

Мова. Свідомість. Концепт. Мелітополь. 2020. Вип. 10.

С. 179-182. http://eprints.mdpu.org.ua/cgi/users/home?screen=EPrint::View&eprintid=9329

0,3 Пащенко Ю.
2. Матюха Г.В.

1. Pedagogy of Partnership in English Language Teaching as a Key Component of a New Ukrainian School

2.  Functional Styles of Modern Language and Features of Interpretation of the English Newspaper Style

«New Perspectives in English Philology  and Teaching English». Мелітополь, 2019.

184 с.

ISBN 978- 966-2489-95-8

 

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9330/

 

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9397/

0,6 Колектив авторів: Коноваленко Т.В., Баранцова І.О., Денисенко Н.В., Тарасенко Т.В. та ін.
3. Гостіщева Н.О.

Використання інтерактивних методів і прийомів навчання англійської мови у вищій школі

(стаття)

Мова. Свідомість. Концепт.

Мелітополь. 2020. Вип. 10.

С. 187–190.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8890/

0,25 Рябуха Т.В.
4. Гостіщева Н.О.

Використання мобільних додатків для розвитку лексичних навичок іншомовної комунікації

(тези)

 

Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.

C. 117–121.

Україна, Бердянськ, 2020.

 

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9203/

0,25 Рябуха Т.В.
5. Ткач М.В. Роль та  структура  самостійної навчальної діяльності студентів  при вивчені іноземної мови

Мова. Свідомість. Концепт. Мелітополь. 2020.  Вип. 10. 191 с.

С. 158-162.

http://eprints.mdpu.org.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=9416

0,2 Лут М.М., Єлізарова З.І.
6. Надольська Ю.А.

стаття

«Культурно-мовні характеристики прислів’їв та афоризмів у німецькій та українській мовах»

Мова. Свідомість. Концепт. В.10.

С. 52-58. Україна, Мелітополь, 2020.

0,25 Чуприна А.О.
7. Лебєдєва О.А.

Особливості дистанційного навчання іноземних мов,

тези

Матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Ways of science development in modern crisis conditions: abstracts of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference»,

с. 576-577,

м. Дніпро,

28-29.05.2020 р.

 

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9678/

0,16
8.

Коноваленко

Т.В.

Особливості відтворення англійських юридичних термінів українською мовою.

Стаття

Мова. Свідомість. Концепт. 2020.

№ 10. С. 135-139.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8932/

0,3 Бєднов О.А.
9.

Коноваленко

Т.В.

Історія функціонування абревіації в сучасній англійській мові.

Стаття

Мова. Свідомість. Концепт. 2020.

№ 10. С. 34-37.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8933/

0,3 Семікін М.О.
10.

Коноваленко

Т.В.

Пам’ять у романі Тоні Моррісон «Beloved».

Тези доповіді

Художні феномени в історії та сучасності («Пам’ять та ідентичність»): тези доповідей

VІ Міжнародної наукової конференції. Харків: ФОП Бровін О.В., 2020. 133 с. С. 56-57.

0,1
11. Баранцова І.О.

Methodological Guidelines of Dialogisation of Cultural and

Educational Practices

Розділ колективної монографії

«New Perspectives in English Philology  and Teaching English». Мелітополь, 2019.

С. 11-35.

 

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8364/

0,6 Колектив авторів: Коноваленко Т.В., Баранцова І.О., Денисенко Н.В., Тарасенко Т.В. та ін.
12. Баранцова І.О.

The Conditions of Professional Training of Future Foreign Language

Teachers to Organization of Intercultural Dialogue

Розділ колективної монографії

«New Perspectives in English Philology  and Teaching English». Мелітополь, 2019. С. 38-47.

 

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8364/

0,5 Денисенко Н.В., Мілько Н.Є.
13. Коноваленко Т.В.

Main Tendencies of the Methodological Training of the Future Teacher

of English in Ukraine (Joint project of Ministry of Education and

Science of Ukraine and British Council Ukraine “New Generation

School Teacher”) Dialogue

Розділ колективної монографії

«New Perspectives in English Philology  and Teaching English». Мелітополь, 2019.

С. 49-65.

 

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8364/

0,7 Гончарова О.А.
14. Гостіщева Н.О.

Teaching Expressive Reading to Future Teachers of Foreign Languages

Розділ колективної монографії

«New Perspectives in English Philology  and Teaching English». Мелітополь, 2019.

С. 67-70.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8364/

0,25 Рябуха Т.В.
15.

Гурова Т.Ю.

 

Teaching Pronunciation in Current TEFL Practice

Розділ колективної монографії

«New Perspectives in English Philology  and Teaching English». Мелітополь, 2019. С. 70-75.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8364/

0,5

Гостіщева Н.О.,

Харченко Т.І., Рябуха Т.В.

16.

Котлярова В.Ю.

 

Innovative Approaches in Teaching a Second Foreign Language

Розділ колективної монографії

«New Perspectives in English Philology  and Teaching English». Мелітополь, 2019. С. 83-89.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8364/

0,3 Ткач М.В., Баранцова І.О.
17.

Надольська Ю.А.

 

Teaching German AS A Foreign Language by Means of Multimedia

Розділ колективної монографії

«New Perspectives in English Philology  and Teaching English». Мелітополь, 2019. С. 89-94.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8364/

0,25
18.

Баранцова І.О.

 

Cultural value in translation and the translator as a “mediator between cultures”

Розділ колективної монографії

«New Perspectives in English Philology  and Teaching English». Мелітополь, 2019. С. 126-128.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8364/

0,1
19.

Баранцова І.О.

 

Translation deformations of the style of the novel by J.D. Salinger “The Catcher in the Rye”

Розділ колективної монографії

«New Perspectives in English Philology  and Teaching English». Мелітополь, 2019.

С. 128-131.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8364/

0,2
20.

Баранцова І.О.

 

The dissimilarities of grammatical components in translation process

Розділ колективної монографії

«New Perspectives in English Philology  and Teaching English». Мелітополь, 2019.

С. 131-134.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8364/

0,2
21.

Харченко Т.І.

 

Consideration of pragmatic component in interpreter’s practice

Розділ колективної монографії

«New Perspectives in English Philology  and Teaching English». Мелітополь, 2019.

С. 134-137.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8364/

0,1
22.

Гуров С.Ю.

 

Conceptual Theses of Literature Impact on Education of Students' Spiritual and Moral Values

Розділ колективної монографії

«New Perspectives in English Philology  and Teaching English». Мелітополь, 2019.

С. 138-145.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8364/

0,3
23. Баранцова І.О.

Multicultural Education and its Importance for Society

Розділ колективної монографії

«New Perspectives in English Philology  and Teaching English». Мелітополь, 2019. С. 169-173.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8364/

0,2

Ткач М.В., Котлярова В.Ю.

 

24.

Тарасенко Т.В.

 

Formation of the Future Philologists’ Intercultural Tolerance

Розділ колективної монографії

«New Perspectives in English Philology  and Teaching English». Мелітополь, 2019.

С. 173-174.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8364/

0,1
25.

Тарасенко Т.В.

 

Formation of the Future Philologist’s Language Culture

Розділ колективної монографії

«New Perspectives in English Philology  and Teaching English». Мелітополь, 2019. С. 174-177.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8364/

0,1
  Подано до друку
1. Мальцева Г.В.

Використання моделей змішаного навчання у викладанні англійської мови у вищому навчальному закладі,

стаття

Надано до друку 3
2. Tetiana Kharchenko

Art technologies in language teaching at university

 

(подано до друку, перенесено у зв’язку з карантином )

Матеріали XIII Міжнародної конференції «Національна ідентичність в мові і культурі»

02-03 квітня 2020 р. м. Київ.

0,1 Liudmyla Kulykova
3. Лебєдєва О.А.

Blended Learning – змішане навчання як антикризовий формат освіти,

тези

Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції УАДО «Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження», 24.06.2020 р.

 

прийнято до друку

0,18
               

 

Відомості про виконання Плану видань наукової та навчально-методичної літератури за рік:

Прізвище та ініціали автора Назва та вид публікації Видання (видавництво, сторінки, місто, рік) Обсяг (др.арк.) Співавтори
  1 2 3 4 5
1. Баранцова І.О.

Навчальний посібник

History and Culture of Еnglish-Speaking Countries

Мелітополь: Видавництво МДПУ, 2020. 120 с. 1,36 Тарасенко Т.В., Куликова Л.А., Рябуха Т.В.
2.

Гостіщева Н.О.

 

Методичні рекомендації щодо використання короткометражних фільмів у навчанні іноземних мов

Мелітополь: МДПУ, 2020.

40 с.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8719/

1,7

Рябуха Т. В.

Харченко Т. І. Ткач М. В.

3.

Єпіфанцева Л.А.

 

Sprechen Sie Deutsch! Навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти

 

Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019.

157 с.

 

6,5

Надольська Ю.А.,

Фесенко Є.В.

 

4. Лебєдєва О. А.

Методичні рекомендації до мовленнєвої практики з німецької мови для здобувачів першого рівня вищої освти (бакалавр)  з дисциплін  «Практичний курс німецької мови з мовленнєвою практикою та курсовою роботою»

 

м. Мелітополь, МДПУ, 2020.

51 с.

1,95
5.

Коноваленко

Т.В.

The human realm perception in Salman Rushdie’s novel “Two years, eight months and twenty-eight nights”.

Розділ колективної міжнародної монографії

Modern philology: promising and priority areas for scientific researches.  Liha-Pres, Lviv-Toruń. С. 41-61.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8787/

0,9
6. Коноваленко Т.В.

Словник-довідник з методики викладання іноземної мови / уклад.

Ю.А. Надольська, Т.В. Коноваленко, О.Ф. Мінкова

Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2020.

201 с.

9

Надольська  Ю.А.,

Мінкова О.Ф.

7. Коноваленко Т.В.

Типова програма «Методика навчання англійської мови». Освітній ступінь бакалавра.

[Teaching Resource]

Івано-Франківськ, 2020.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9187/

2 Бевз О. П., Гембарук А.С.,  Гончарова О. А., Заболотна О. А.,  Змієвська О. О., Калініна, Л. В., Каминін І. М.,  Романишин І. М.,  Самойлюкевич І.В., Таран О. М., Тучина, Н. В.,  Худик К. Г.
  Подано до друку
1. Матюха Г.В.

Методика викладання англійської мови на старшому етапі в закладах середньої освіти

(Курс лекцій)

посібник

На рецензуванні    
2. Матюха Г.В. Методичні рекомендації з організації практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з курсу методики викладання англійської мови на старшому етапі в закладах середньої освіти На рецензуванні    
3.

Баранцова І.О.

(одноосібна)

Культурологічна складова фахової підготовки майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін (Монографія) На рецензуванні    
4.

Баранцова І.О.

(одноосібна)

Походження мов і культур На рецензуванні    
5. Ткач М.В.

Методичні рекомендації  рекомендації з домашнього читання англійською мовою для самостійної роботи студентів І-ІІ курсів мовних спеціальностей за романом У.С. Моема «Театр»

Подано до друку

Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2020. 40 с. 0,2

Баранцова І.О., Котлярова В.Ю.

 

6. Котлярова В.Ю.

Навчальний посібник «Сучасна література англомовних країн»

Подано до друку

Мелітополь: «Колор Принт», 2020. 93 с. 1,3

Баранцова І.О.,

Ткач М.В.

7. Надольська Ю.А.

Методичні рекомендації до практичних занять з методики навчання німецької мови як другої іноземної

(готується до друку)

Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, 2020. 71 с. 2,95
8. Надольська Ю.А.

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн: навчальний посібник

(готується до друку)

ФОП Однорог Т.В., Мелітополь, 2020. 140 с. 5,8 Єпіфанцева Л.А.
             

 

 

 1. Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у І півріччі 2019 році у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science):

 

№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск, перша-остання сторінка роботи) Наукометрична  база даних (Scopus, Web of Science)
Статті
1.

Гурова Т.Ю.,

Гуров С.Ю., Москальова Л.Ю.,

Максимов О.С., Яковлева В.С.

“Pedagogy of argumentation: Teaching the skills of argumentation to older teens”

Tarih Kultur Sanat arastirmalari Dergisi-Journal Of History Culture and Art Research

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9149/

Volume 9

Issue 1

pp. 156-171

Web of Science
2.

І.О. Баранцова, Т.В. Коноваленко,

В.Ю. Котлярова,

Н.Є. Мілько, Н.В. Денисенко,

Т.В. Троїцька, О.М. Троїцька,

Т.М. Дюжикова,

Е.Г. Муртазієв та інші

Methodologacal Guidelines of Dialogization of Cultural and Educational Practices

 

 

Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences

 

http://eprints.mdpu.org.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=9419

ISSN: 2198-2600 (electronic version)

Journal

no. 40647

р. 4-12

https://doi.org/10.1007/s40647-019-00275-1

Scopus
3.

Гурова Т.

Рябуха Т.

Зіненко Н.

Гостіщева Н.

Mobile Learning in Developing Phonetic Competence of Future Interpreters

 

Advanced Education

Україна, Київ

 

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9786/

2020

№. 14.

С. 66–74.

Web of Science
4.

Konovalenko T.,

Nadolska Y.

Development of future foreign language teachers’ information literacy and digital skills in Ukrainian context

E3S Web of Conferences, EDP Sciences.

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9295/

Volume 166,

P. 10009, 2020  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610009

 

Scopus
5. Сергій Гуров, Любов Помиткіна, Людмила Москальова, Юлія Подкопаєва, Світлана Подпльота Empirical studies of socio-psychological conditions of formation of ideas about the spiritual ideal in primary school children

International Journal of Children's Spirituality

 

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9247/

Volume 24, 2019.

Issue 4

 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1364436X.2019.1672626

Scopus
Статті, підготовлені до друку
1.

Тарасенко Т.В.,

Гурова Т.Ю.,

Рябуха Т.В.,

Гостіщева Н.О.,

Кулікова Л.А.,

Матюха Г.В.

Teaching English Grammar to Ukrainian Students: Intercultural Aspect

Journal of History Culture and Art Research

ISSN: 2147-0626

Прийнято для редагування SCOPUS
2.

Баранцова І.О., Гармаш О.Л.,

Коноваленко Т.В.

Intercultural Dialogue as the Basisi of Educational Space

Espacio, Tiempo, Educacion

ISSN: 2340-7263

Подано до друку у січні 2019 р. Web of Science
3. Баранцова І.О., Тарасенко Т.В., Гостіщева Н.О., Рябуха Т.В., Гапєєва І.М., Фесенко Є.В., Коваль О.В., Коноваленко Т.В. Ethnogenesis and Origin of Languages and Cultures

Language, Linguistics, Literature

ISSN: 0128-5157

Подано до друку у серпні

2019 р.

SCOPUS
4. ЮрченкоТ.Г., Юрченко О.В., Митяй З.О., Сіроштан Т.В., Мілько Н.Є., Денисенко Н.В., Баранцова І.О. Thinking as a Сomplex Social-language and Historical Phenomenon

Language, Linguistics, Literature

ISSN: 0128-5157

Подано до друку у листопаді 2019 р. Scopus
5. Ткач М.В., Котлярова В.Ю., Баранцова І.О. Особливості навчання другої іноземної мови у ВНЗ Молодь і ринок   Index Copernicus
6.

Ткач М.В., Котлярова В.Ю.,

Рябуха Т.В.

Розмежування частин мов у сучасній іноземній мові Молодь і ринок   Index Copernicus
7.

Мінкова О.Ф.

Надольська Ю.А.

Баранцова І.О.

Єпіфанцева Л.А.

Хомчак О.Г.

Волкова І.В.

Formation of students' journalistic speech competence through the lens of newspaper and journalism

Journal of  Education Research.

ISSN: 0022-0671 1940-0675

Подано до друку Web of Science

 

 1. Участь у конференціях за формою:
№ з/п Назва конференції

Прізвища учасників

 

Статус конференції (міжнародні, всеукраїнські, інтернет-конференції, міжвузівські)

Дата і місце проведення конференції

 

Форма участі (тези, доповідь, тощо)

 

1. Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі

Матюха Г.В.

Пащенко

Ю.П.

Баранцова

І.О.

Гостіщева Н.О.

Тарасенко Т.В.

Коноваленко Т.В.

ІХ Міжнародна наукова конференція 31 березня 2020 р., м. Мелітополь Стаття, доповідь
2. MODERN APPROACHES TO THE INTRODUCTION OF SCIENCE INTO PRACTICE

Баранцова І.О.,

Ткач М.В., Котлярова В.Ю.

Міжнародна науково-практична конференція

30-31 березня,

Сан-Франциско, США

ISBN 978-1-64871-895-3

тези
3. «СУЧАСНИЙ РУХ НАУКИ» Баранцова І.О. XLVІ Міжнародна інтернет- конференція 05 червня 2020, м. Хмельницький тези
4. PERSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND PRACTICE Баранцова І.О. XX Міжнародна науково-практична конференція 8-9 червня Афіни, Греція тези
5. “Current Trends in the Development of Science and Practice” Баранцова І.О. XXI Міжнародна науково-практична конференція 15-16 червня Хайфа, Ізраїль тези
6. «Science, Research, Development»

Рябуха Т.В.

Гостіщева Н.О.

Тарасенко Т.В.

 

26 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

27-28 лютого 2020 р.,

Познань,

Польща

Тези,

стаття

7.

«Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми,

перспективи розвитку»

Гостіщева Н.О.

Рябуха Т.В.

Тарасенко Т.В.

 

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

12 травня 2020 р.

Бердянськ,

Україна

тези
8. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT

Тарасенко

Т.В.

Ключник І.В.

 

27 Міжнародна науково-практична конференція

30-31.03. 2020 р.,

Краков

стаття
9. «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі» Надольська Ю.А. міжнародна

31 березня 2020 р.,

Мелітополь

доповідь,

тези

10.

«The International Conference on Sustainable

Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters»

Nadolska Y.,

Konovalenko T.

міжнародна

20-22 травня 2020 р.,

Kryvyi Rih, Ukraine

 

доповідь, стаття
11. «Unterrichtsplanung 1: Lernziele und Rückwärtsplanung im Rahmen des Programms ,,Das Crüne Fortbildungs-portfolio”» Єпіфанцева Л.А. Методичний семінар

29.02.

2020 р., Мелітополь, Гете-Інститут

Доповідь
12.

Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах

 

Лебєдєва О.А. I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

м. Дніпро,

28-29.05.

2020 р.

Особливості дистанцій-ного навчання іноземних мов,

тези

13. Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження Лебєдєва О.А. ІV Міжнародна наукова онлайн конференція УАДО 24.06.2020 р.

Blended Learning – змішане навчання як антикризовий формат освіти,

тези

14. Зимова школа ЗВО проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» Коноваленко Т.В. Міжнародна зимова школа Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та Посольства Великої Британії в Україні, в партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси

27.01.2020 – 31.01.2020

с.Снов’янка, Чернігівська обл.

активний учасник
15. Learn valuable tips for impactful submissions from a Lancet editor! Коноваленко Т.В. Міжнародний онлайн семінар

20.02.2020

BrightTALK

слухач
16. Same, same or different? Teaching your coursebook online Коноваленко Т.В. Міжнародний вебінар

24.03.2020

The national geographic learning

слухач
17. Online ELT Platform Коноваленко Т.В. Міжнародний онлайн семінар

30.03.2020 MM

Publications Ukraine

слухач
18. Художні феномени в історії та сучасності («пам’ять та ідентичність») Коноваленко Т.В.

Міжнародна наукова конференція

03–04.04. 2020 р.,

м. Харків

 

учасник
19. Ошибки, которых можно избежать при написании статьи Коноваленко Т.В. вебінар 10.04.2020 слухач
20. How to Prepare Your Manuscripts for Publication in Top Journals Коноваленко Т.В. Міжнародний онлайн семінар

12.05.2020

BrightTALK

слухач
21. International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social, and Economic Matters Коноваленко Т.В. International Conference 20.05.2020-22.05.2020, Кривий Ріг (дистанційно) Доповідач, публікація статті
22.

Introduction to Online Teaching Excellence

 

Коноваленко Т.В. Міжнародний дистанційний онлайн курс

15 May –

15 June 2020

Brightspace Британська онлайн платформа

Виконання завдань, диспути, зустрічі в Zoom, мікро-викладання

 

 

Доцент Матюха Г.В. упродовж звітного періоду виконувала обов’язки керівника наукової теми кафедри. З лютого 2019 року є членом робочої групи університету з обґрунтування наукового напряму університету на 2019-2023 роки, розробляла перспективний напрям роботи кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови «Перспективність розвитку наукового напряму на кафедрі англійської філології та методики викладання англійської мови. Аксіологія інноваційних гуманітарних практик: історія і сучасність».

Доцент Матюха Г.В. упродовж звітного періоду виконувала обов’язки заступника голови постійної комісії з питань наукової етики та за­побігання плагіату в освітній діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Відповідно до обов’язків: розробляла план роботи комісії на рік, скеровувала роботу підрозділів (кафедр університету) відповідно до цього плану, надала звіт з роботи комісії за 2018 рік.

 

Старший викладач Баранцова І.О. працює над докторською дисертацією за темою «Теорія і практика формування культури міжетнічних відносин студентів в умовах поліетнічного середовища педагогічного університету». Тема дисертації затверджена рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології (№ 467 від 31.03.2017).

 

В 2019 році – доценти Коноваленко Т.В., Матюха Г.В., Тарасенко Т.В., Гурова Т.Ю. – члени робочої групи університету з написання науково-методичного видання університету «Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи». Надали інформацію й список літературних джерел з використання інноваційних методів навчання іноземної мови до колективної монографії викладачів університету.

 

Доцент Коноваленко Т.В. приймала участь у Зимовій школі ЗВО проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та Посольства Великої Британії в Україні, в партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси (27.01.2020 – 31.01.2020).

Участь доцентом Коноваленко Т.В. у спільному міжнародному проєкті Teaching Excellence Programme, який  реалізується Британською Радою в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (автор ідеї і заявки) з березня 2020 р. В рамках цього проєкту у період з 15 травня 2020 р. по 15 червня 2020 р. пройшла курс “Introduction to Online Teaching Excellence” в інтерактивному дистанційному режимі. Відвідування щотижневих вебінарів та виконання завдань на Британській онлайн платформі Brightspace, тренерами на яких були Kathy Wright та Caroline Brennan, сприяли зануренню в атмосферу сучасної європейської освіти та дозволили знайти нові ідеї щодо підвищення якості вищої освіти в університеті шляхом розвитку інституційної спроможності щодо вдосконалення викладання і навчання.

Коноваленко Т.В. з квітня 2019 р. є членом Всеукраїнської асоціації дослідників освіти. Також працювала в складі журі в рамках міського літературного конкурсу «Літнародження», Костянтинівського літературного конкурсу «Стежками рідного села» та виступила співорганізатором презентації видань переможців конкурсу.

Подавала заявки на участь у програмах Fulbright Scholar та Creative Europe, проте грантів не отримала.

З жовтня 2019 р. здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями двох аспірантів:

 • Рутковський Максим Сергійович – "Розвиток інтеркультурної компетентності учнів для створення умов сприятливого освітнього середовища", спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки;
 • Рутковська Альона Михайлівна – "Управління класом як обов’язковий компонент сучасного освітнього середовища в середній школі", спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки.

Подала заявку на отримання статусу експерта з акредитації освітніх програм Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Пройшла онлайн-курс «Експерт з акредитації освітніх програм» на сайті Prometheus, з якого успішно пройшла тестування. Відвідала очний тренінг для експертів з акредитації освітніх програм, який відбувся в м. Запоріжжі 10-11 грудня 2019 р.

 

З жовтня 2019 р. доцент Коноваленко Т.В. та старший викладач Надольська Ю.А. розпочали участь у проекті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та Посольства Великої Британії в Україні в партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академії української преси. Доцент Коноваленко Т.В. виступила в якості координатора команди з 10 учасників від університета.

 

Викладачі кафедри (Гостіщева Н.О., Харченко Т.І., Матюха Г.В.,  Ткач М.В., Тарасенко Т.В., Баранцова І.О., Коноваленко Т.В., Мальцева Г.В., Котлярова В.Ю., Надольська Ю.А., Єпіфанцева Л.А.) є учасниками міжнародної професійної організації викладачів англійської мови як іноземної TESOL (Teaching of English to Speakers of Other Languages), 2020 р. (Свідоцтво № 38, Свідоцтво № 41 та Свідоцтво № 42 від 14 травня 2020 р.).

 

 

 

 

 

 Завідувач кафедри                                                                     С.Ю. Гуров