Освітній процес кафедри української і зарубіжної літератури

Кафедра забезпечує фахову підготовку вчителів-філологів бакалаврського та магістерського рівнів. З 2016 року кафедра здійснює навчання студентів спеціальностей 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) та 035.01 Філологія. Українська мова і література. У 2016 році кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами 014.01 Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література, 014.01 Середня освіта. Українська мова і література, 035.01. Філологія. Українська мова та література.

При кафедрі створено кабінет самостійної роботи з фольклору «Світлиця», кабінет методики вивчення української мови і літератури. У 2015 р. було відкрито Музей українського орнаменту, де зберігаються зібрані під час фольклорних практик унікальні зразки декоративно-ужиткового мистецтва. У музеї проводяться практичні заняття з фольклору, художньої культури, декоративно-прикладного мистецтва, історії українського орнаменту, екскурсії для студентів денної і заочно-дистанційної форм навчання, а також для навчально-виховних закладів міста й району. Керівником музею є кандидат філологічних наук, доцент Г.І. Атрошенко.

З 2014 р. за підтримки декана філологічного факультету Л.Я. Дергаль при кафедрі було створено освітньо-інформаційний центр «Інноваційні обрії української словесності», координатором якого є кандидат філологічних наук, доцент Т.М. Шарова. Напрямок роботи центру – інформаційний простір у навчальному процесі майбутніх філологів.

Пріоритетними завданнями центру є впровадження в освітній процес електронних засобів навчального призначення з фахових дисциплін; проведення майстер-класів із використання електронних підручників на лекціях та семінарських заняттях; розробка презентацій, інфографіки, буктрейлерів, постерів тощо з історії української та зарубіжної літератури з метою поглибленого вивчення філологічних дисциплін; оформлення авторських прав на результати методичної, наукової і творчої діяльності викладачів і студентів; залучення до обміну освітньо-інформаційними ресурсами викладачів філологічного факультету та фахівців різних освітніх установ.

Результатом роботи центру стала участь координатора Т.М. Шарової в конкурсі «Ярмарок інновацій – 2015». У рамках діяльності центру було розроблено 8 електронних засобів навчального призначення, більшість із яких рекомендовані МОН України для використання у вищих навчальних закладах, а викладачі кафедри та студенти отримали більше 40 свідоцтв про авторське право на свої наукові і творчі здобутки. Результати роботи Центру систематично висвітлюються на освітньо-інформаційному порталі «Інноваційні обрії української словесності» (http://ukrlit.kl.com.ua). Розробка та наповнення контентом інформаційного порталу відбувається під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента кафедри інформатики і кібернетики С.В. Шарова. Робота освітньо-інформаційного центру «Інноваційні обрії української словесності» спрямована на співробітництво з різними університетами не лише в Україні, а й за її межами в рамках обміну інформацією, необхідною для філологів і педагогів.

Практична підготовка студентів поглиблюється в навчальних закладах – школах, гімназіях, ліцеях тощо у формі навчальної та виробничої (педагогічних) практик на ІІІ, ІV курсах бакалаврату і ІІ курсі магістратури. Важливим етапом підготовки вчителів української мови і літератури є фольклорна практика, яка проводиться в різних етнографічних районах України (Запорізька, Полтавська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська та інші області). Виробничу практику студенти спеціальності 035.01 Філологія. Українська мова і література проходять безпосередньо в установах, пов’язаних із діяльністю фахівця з мови й літератури: працюють з каталогами у бібліотеках, вивчають архіви в музеях, отримують навички редагування у видавництвах і редакціях ЗМІ.

Із метою підвищення ефективності самостійної роботи студентів викладачі кафедри готують і видають методичні рекомендації з фахових дисциплін.  З 2012 р. всі навчальні дисципліни забезпечено авторськими методичними рекомендаціями.

Зусиллями викладачів кафедри видано понад 20 сучасних навчальних та навчально-методичних посібників, хрестоматій, понад 10 монографічних досліджень. Студентам пропонуються навчальні матеріали як на паперових, так і на електронних носіях.