Наукова діяльність кафедри української і зарубіжної літератури

Наукова робота кафедри передбачає реалізацію планових колективних (комплексних) та індивідуальних досліджень у галузі літературознавства і є важливою ланкою в організації та науково-методичному забезпеченні навчально-виховного процесу.

Кафедрою опрацьовано такі планові наукові теми, як: «Поетика та інтерпретація художнього тексту», «Літературний твір як структурний елемент художньо-філософської концепції світу (на матеріалі текстів українських і зарубіжних письменників)», «Поетикальні вектори українського роману ХХ–ХХІ ст. у світовому контексті», «Художні модуси хронотопу в українській літературі ХХ–ХХІ століть». Із січня 2017 р. кафедра української і зарубіжної літератури розробляє нову науково-дослідну тему «Українська література в загальноєвропейському контексті». За попередніми темами досліджень було видано колективні монографії «Літературний твір як структурний елемент художньо-філософської концепції світу» (2011), «В енергетичному полі компаративістики: український роман і світовий контекст» (2014).

Зусиллями викладачів кафедри проведено три Всеукраїнські науково-практичні конференції «Сучасні проблеми вивчення фольклору та літератури у вищих та середніх навчальних закладах», за підсумками яких видано два збірники наукових праць. Кафедра української і зарубіжної літератури є співорганізатором трьох Міжнародних науково-практичних конференцій «Мовний простір і культура комунікації». Під час проведення третьої конференції (вересень 2012 р.) викладачами кафедри організовано круглий стіл на тему: «Мультикультурні вияви ментальності в поезії Олега Гончаренка». У 2016 р. кафедрою вперше було організовано і проведено Міжнародну наукову конференцію «Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі» за результатами досліджень в межах наукової теми.

Співорганізаторами конференції стали міжнародні партнери (з Болгарії, США, Німеччини, Польщі та ін.) і Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. У травні 2017 р. спільно з кафедрою білоруської мови Гомельського державного педагогічного університету імені Франциска Скорини (Республіка Білорусь) доцентами Т.М. Шаровою та А.В. Землянською було проведено Міжнародний науково-практичний семінар «Інноваційний простір філолога: реалії та перспективи» у м. Гомель.

Фахівці кафедри беруть постійну участь в інших міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-теоретичних, науково-практичних конференціях, які проводяться у вищих навчальних закладах України, а також у Росії, Німеччині, Польщі, Болгарії, Словаччині, Придністровській Молдавській Республіці, Угорщині та інших країнах.

Обмін науковим і творчим досвідом здійснюється також на постійних наукових та науково-методичних семінарах. Кафедра бере участь у роботі наукової лабораторії «Філологічні студії». Наукові здобутки викладачів кафедри висвітлюються у збірнику «Мова. Свідомість. Концепт», виданнях університету, України, СНД та країн Європи, збірниках, що входять до міжнародних баз цитування і каталогів наукових праць (Ulrich’s Web, Academia.edu, Google Scholar, Index Copernicus та ін.).

Кафедра підтримує міжнародні зв’язки з Гомельським державним педагогічним університетом імені Франциска Скорини (м. Гомель, Республіка Білорусь), Пловдивським університетом ім. Паїсія Хилендарського (м. Пловдив, Болгарія), Південно-Західним університетом ім. Неофіта Рилського (м. Благоєвград, Болгарія), іншими зарубіжними культурними та освітніми установами.

17 жовтня 2018 р. проведено літературно-освітній воркшоп, організований кафедрою української і зарубіжної літератури (доцент Т.М. Шарова, доцент А.В. Землянська) та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника. На базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника продовжила роботу І Міжуніверситетська студентська наукова постер-сесія «Інклюзія у просторі літератури (контекст: «Про це говорять лише з кроликами» Анни Хьоґлунд)», що мала на меті формування фахових компетентностей майбутніх учителів. Модераторами заходу стали доцент кафедри української і зарубіжної літератури МДПУ ім. Б. Хмельницького А.В. Землянська та професор кафедри педагогіки початкової освіти ПНУ ім. В. Стефаника О.С. Деркачова. Учасниками постер-сесії стали студенти обох університетів і викладачі кафедри професійної освіти та інноваційних технологій ПНУ імені В. Стефаника.

 

Науково-дослідна тема

кафедри української і зарубіжної літератури

«Художні роекції соціокультурних феноменів у літературному тексті»

(2020–2023)

(науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент А.В. Землянська)

 

Об’єкт дослідження – українська і зарубіжна література.

Предмет дослідження – способи вираження соціокультурних феноменів у літературному тексті.

Мета роботи – різноаспектний аналіз художніх проекцій соціокультурних феноменів у вітчизняних і зарубіжних літературних текстах на тематико-проблематичному, поетикальному, мовностилістичному та ін. рівнях.

Методи дослідження: компаративний, герменевтичний, інтермедіального аналізу, історико-типологічний, культурно-історичний, структурно-семантичний, теоретико-критичний, трансдисциплінарний, імагологічний тощо.

Очікувані теоретичні й практичні результати:

Розробка і вдосконалення сучасних методик прочитання літературного твору (з огляду на сучасну наукову парадигму) в аспекті вираження в ньому соціокультурних феноменів, що сприятиме духовному зростанню нових поколінь; поглиблення уявлень про вплив світових соціальних, історичних, культурних, процесів на вітчизняне й зарубіжне мистецтво слова; взаємодію загальнолюдського і національного; соціального та індивідуального тощо; опрацювання корпусу художніх творів, які вперше стали об’єктами літературознавчих досліджень; проведення наукових заходів з обміну теоретичним і практичним досвідом (Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції з міжнародною участю, колоквіумів, воркшопів, постер-сесій та ін.); видання монографії за науковою темою.

Впровадження інновацій у процес освоєння літературознавчих методик і навчальних дисциплін наблизить культурну спадщину до сучасної людини, що дозволить поглибити почуття патріотизму у молоді, гордості за свою державу, формувати громадянські та загальнолюдські цінності, що має бути одним із пріоритетних завдань у педагогічному ЗВО; розроблення або вдосконалення інтегрованих навчальних курсів, що передбачають вивчення української літератури з позицій вираження соціокультурних феноменів («Сучасна масова література як феномен культури», «Світова література в умовах глобалізаційних процесів», «Інтермедіальні студії», «Біографізм художньої прози» та ін.); розробка навчальних посібників та методичних матеріалів, які сприятимуть підвищенню цінності національного мистецтва слова у світовому культурному просторі та розкриватимуть практичну спрямованість художніх текстів.