Наукова діяльність кафедри української і зарубіжної літератури

Наукова робота кафедри передбачає реалізацію планових колективних (комплексних) та індивідуальних досліджень у галузі літературознавства і є важливою ланкою в організації та науково-методичному забезпеченні навчально-виховного процесу.

Кафедрою опрацьовано такі планові наукові теми, як: «Поетика та інтерпретація художнього тексту», «Літературний твір як структурний елемент художньо-філософської концепції світу (на матеріалі текстів українських і зарубіжних письменників)», «Поетикальні вектори українського роману ХХ–ХХІ ст. у світовому контексті», «Художні модуси хронотопу в українській літературі ХХ–ХХІ століть». Із січня 2017 р. кафедра української і зарубіжної літератури розробляє нову науково-дослідну тему «Українська література в загальноєвропейському контексті». За попередніми темами досліджень було видано колективні монографії «Літературний твір як структурний елемент художньо-філософської концепції світу» (2011), «В енергетичному полі компаративістики: український роман і світовий контекст» (2014).

Зусиллями викладачів кафедри проведено три Всеукраїнські науково-практичні конференції «Сучасні проблеми вивчення фольклору та літератури у вищих та середніх навчальних закладах», за підсумками яких видано два збірники наукових праць. Кафедра української і зарубіжної літератури є співорганізатором трьох Міжнародних науково-практичних конференцій «Мовний простір і культура комунікації». Під час проведення третьої конференції (вересень 2012 р.) викладачами кафедри організовано круглий стіл на тему: «Мультикультурні вияви ментальності в поезії Олега Гончаренка». У 2016 р. кафедрою вперше було організовано і проведено Міжнародну наукову конференцію «Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі» за результатами досліджень в межах наукової теми.

Співорганізаторами конференції стали міжнародні партнери (з Болгарії, США, Німеччини, Польщі та ін.) і Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. У травні 2017 р. спільно з кафедрою білоруської мови Гомельського державного педагогічного університету імені Франциска Скорини (Республіка Білорусь) доцентами Т.М. Шаровою та А.В. Землянською було проведено Міжнародний науково-практичний семінар «Інноваційний простір філолога: реалії та перспективи» у м. Гомель.

Фахівці кафедри беруть постійну участь в інших міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-теоретичних, науково-практичних конференціях, які проводяться у вищих навчальних закладах України, а також у Росії, Німеччині, Польщі, Болгарії, Словаччині, Придністровській Молдавській Республіці, Угорщині та інших країнах.

Обмін науковим і творчим досвідом здійснюється також на постійних наукових та науково-методичних семінарах. Кафедра бере участь у роботі наукової лабораторії «Філологічні студії». Наукові здобутки викладачів кафедри висвітлюються у збірнику «Мова. Свідомість. Концепт», виданнях університету, України, СНД та країн Європи, збірниках, що входять до міжнародних баз цитування і каталогів наукових праць (Ulrich’s Web, Academia.edu, Google Scholar, Index Copernicus та ін.).

Кафедра підтримує міжнародні зв’язки з Гомельським державним педагогічним університетом імені Франциска Скорини (м. Гомель, Республіка Білорусь), Пловдивським університетом ім. Паїсія Хилендарського (м. Пловдив, Болгарія), Південно-Західним університетом ім. Неофіта Рилського (м. Благоєвград, Болгарія), іншими зарубіжними культурними та освітніми установами.

17 жовтня 2018 р. проведено літературно-освітній воркшоп, організований кафедрою української і зарубіжної літератури (доцент Т.М. Шарова, доцент А.В. Землянська) та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника. На базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника продовжила роботу І Міжуніверситетська студентська наукова постер-сесія «Інклюзія у просторі літератури (контекст: «Про це говорять лише з кроликами» Анни Хьоґлунд)», що мала на меті формування фахових компетентностей майбутніх учителів. Модераторами заходу стали доцент кафедри української і зарубіжної літератури МДПУ ім. Б. Хмельницького А.В. Землянська та професор кафедри педагогіки початкової освіти ПНУ ім. В. Стефаника О.С. Деркачова. Учасниками постер-сесії стали студенти обох університетів і викладачі кафедри професійної освіти та інноваційних технологій ПНУ імені В. Стефаника.