Наука кафедри німецької філології

Розробки та досягнення кафедри

Викладачі розробляють такі напрямки: «Мовна концептуалізація простору у синхронії та діахронії», «Сучасна німецькомовна література у світлі когнітивної поетики», «Навчання німецької мови в контексті часово-просторової». Наслідки досліджень висвітлюються в публікаціях у міжнародних та вітчизняних збірниках наукових праць та колективних монографіях; за результатами експериментів  створюються спецкурси та посібники.

З 2011 року викладачами кафедри захищено 4 дисертації: Клименко О.В. (за спеціальністю 10.02.05 – романські мови), Жигоренко І. Ю. (за спеціальністю 10.02.15 − загальне мовознавство), Жила Н. В. (за спеціальністю 10.01.04 − література зарубіжних країн); Надольська Ю. А. (за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).

Крім того, у 2018-2020 роках кадровий потенціал кафедри планується підсилити шляхом захисту кандидатських дисертацій за такими спеціальностями: Мінькова Г. Ю. (10.02.15 – загальне мовознавство); Фесенко Є.В. (10.12.05 − порівняльне літературознавство); Єпіфанцева Л. А. (10.02.04 − германські мови); Назаренко І.В (10.02.04 − германські мови).

Наукові гуртки

Під керівництвом завідувача кафедри, к.філол.наук, доцента Жигоренко І.Ю. на кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Когнітивні дослідження у сучасному мовознавстві». У межах роботи гуртка студенти займаються проблемами дослідження німецької мови.

У 2013, 2015 та 2017 роках на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напрямку «Романо-германські мови та літератури» призові місця здобули три студентки з роботами щодо проблем дослідження концептів у німецькому мовознавстві (відповідно: Гришанова Христина, Сергієнко Ганна, Кім-Іллєнок Валерія).

Конференції

Кафедрою організовано та проведено 26 жовтня 2017 р. Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «Часово-просторова і вікова специфіка німецькомовного тексту».

Метою конференції було: апробація останніх досліджень у річищі мовознавства, літературознавства, методики викладання німецької мови,  ознайомлення з новітніми тенденціями у вітчизняній філології, встановлення зв’язків з науковцями України.

Результатом стало розміщення тез доповідей на сайті кафедри:  http://nimfilmdpu.mozello.com/vseukranska-nternet-konferencja/

Одночасно з Інтернет-конференцією, на базі філологічного факультету, 26 жовтня 2017 р. проведено науково-практичний колоквіум для викладачів та студентів.

Метою заходу було: апробація досліджень студентів та викладачів філологічного факультету, активізація роботи наукових гуртків.