Історія кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

Кафедра англійської філології та методики викладання англійської мови у складі філологічного факультету існує в університеті з 1993 року.

Першим завідувачем кафедри був доцент Чабан Борис Якович (1993 – 1999 рр.). З 1999 р. по 2017 р. кафедру очолювали: старший викладач Т.В. Рябуха, кандидат педагогічних наук, доцент В.Ю. Котлярова, кандидат педагогічних наук, професор Т.В. Коноваленко, доктор філологічних наук, професор Г.І. Приходько, доктор філологічних наук, професор Н.Є. Леміш, доктор філологічних наук, професор І.Б. Морозова, кандидат філологічних наук, доцент Н.В. Денисенко. З січня 2018 р. завідувач кафедри – доктор філологічних наук, доцент О.Л. Гармаш.

Якісний склад кафедри налічує 22 викладача: доктор філологічних наук, професор І.Б. Морозова; доктор філологічних наук, доцент О.Л. Гармаш; кандидат педагогічних наук, професор Т.В. Коноваленко; доктор педагогічних наук, професор Е.А. Аблаєв; 8 кандидатів педагогічних наук, з яких 7 доцентів: І.О.Баранцова, С.Ю. Гуров, Т.Ю. Гурова, В.Ю. Котлярова, Г.В. Матюха, Т.В. Тарасенко, 1 старший викладач: Т.М. Камишова та 1 асистент: О.О. Чорна; 2 кандидати філологічних наук, доценти: Н.В. Денисенко, Т.В. Насалевич. Серед викладачів, які не мають наукового ступеня: 5 старших викладачів: Н.Ю. Байтерякова, Н.В. Зіненко, Н.Є. Мілько, Т.В. Рябуха, М.В. Ткач та 3 асистенти: Н.О. Гостіщева, Л.А. Куликова, Т.І. Харченко,. Склад кафедри є досить стабільним: 100% викладачів мають досвід роботи у вищому навчальному закладі (працюють більше, ніж 3 роки). За сумісництвом на кафедрі працює 1 доктор наук, професор І.Б. Морозова.

Студенти й викладачі кафедри співпрацюють із Британської радою в Україні в рамках спільного проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Шкільний вчитель нового покоління». У межах проекту викладачі кафедри беруть участь у дискусіях, інтерактивних семінарах, круглих столах у межах роботи зимової і літньої шкіл підвищення професійної майстерності у викладанні англійської мови «Presett winter/summer school» (міжнародний рівень, м. Львів,) організованої Британською Радою (доценти Насалевич Т.В., Гуров С.Ю., Гурова Т.Ю., Тарасенко Т.В., Баранцова І.О., старший викладач Мілько Н.Є.). За результатами участі в роботі зимової і літньої шкіл зазначеними викладачами було складено контракти про співробітництво і впровадження матеріалів «Presett winter/summer school» в практику навчання англійської мови в м. Мелітополі і регіону.

З вересня 2013 року розпочалося тісне співробітництво Мелітопольського державного педагогічного університету з вищою лінгвістичною школою у Ченстохові, Польща. Цей навчальний заклад забезпечує навчання студентів відповідно до освітніх стандартів, встановлених Міністром Вищої освіти за обраним напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або «магістр». Було презентовано програму «Подвійний Диплом», в рамках якої студенти філологічного факультету тепер мають можливість паралельно здобувати вищу освіту в Україні та Польщі. Студенти, які опановують англійську мову, щороку виїжджають на практику в США та інші країни. Окремі викладачі кафедри пройшли стажування в Австрії, Великій Британії та Туреччині.

Колектив кафедри забезпечує навчальний процес із теоретичних та практичних дисциплін для підготовки бакалаврів та магістрів за напрямами підготовки та спеціальностями: 035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно); 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)); 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)); 035.01 Філологія. Українська мова і література. Художня культура; 014.01 Середня освіта. Українська мова і література (Мова і література (англійська)); 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська); 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька); 6020303 Українська мова і література. Мова і література (англійська) (з історії мови, лексикології, теоретичної граматики, теоретичної фонетики, стилістики, інтерпретації тексту, теорії та практики перекладу, порівняльної типології української та англійської мов, країнознавства та культурознавства, літератури Англії та США, новітніх технологій у навчанні іноземних мов, практичної граматики, практичної фонетики), а також чисельних спеціалізованих курсів на вибір), керівництво курсовими, дипломними роботами на здобуття ОКР «бакалавр» і «магістр». Під керівництвом викладачів кафедри функціонує студентський науковий гурток, у якому студенти мають змогу глибше опановувати спеціальні знання відповідно до своїх науково-пізнавальних інтересів.
В 2013 р. творчою групою авторів під редакцією С.Ю.Гурова і Т.Ю.Гурової укладено навчальні посібники «Вступ до філології», «English lexicology», на які отримано авторські свідоцтва.

В 2015 р. творчою групою авторів (Г.В. Матюха, Т.В. Харченко, Т.В. Коноваленко, Т.В. Тарасенко, Н.В. Денисенко, Н.Ю. Байтерякова, Т.В. Насалевич, І.О. Баранцова) укладено навчальний підручник з основної іноземної мови для студентів магістратури «English for Upper Graduates», який було надруковано у березні 2015 р.

Старшим викладачем Н.Ю. Байтеряковою в 2007 р. видано авторський електронний навчальний посібник «Країнознавство. Велика Британія» з грифом МОН. Того ж року він посів друге місце на загальноуніверситетському конкурсі електронних посібників, що відзначено нагородою відповідним дипломом. У 2017 р. видано авторський підручник «Лінгвокраїнознавство. Велика Британія: підручник».

Під час викладання дисциплін застосовуються автентичні методики університетів Oxford i Cambridge. Активно використовуються відеоуроки та онлайн ресурси, упроваджується дистанційне навчання (крім Moodle, викладачі також використовують Інтернет-сайт lingualeo.ru).

У руслі актуальних напрямів лінгвістичних та методичних досліджень на кафедрі англійської філології та методики викладання англійської мови проводяться: міжнародні науково-практичні конференції «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві» – один раз у два роки, науково-методичні семінари нового формату (виїзні) «Мова і література в контексті сучасної освіти» – двічі на рік, міжуніверситетські студентські конференції і форуми «Сучасна філологія: наукові проблеми та їх дослідження» – двічі на рік, в рамках плану профорієнтаційної роботи проводяться методичні семінари для вчителів англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів міста Мелітополь, Мелітопольського і Приазовського районів «Методична майстерня педагога нової української школи» тричі на рік. За матеріалами конференцій та семінарів надруковано збірки наукових праць та підготовлено «online» збірники наукових праць викладачів і студентів.

Стало доброю традицією щороку проводити на кафедрі інтерактивні методичні семінари для майбутніх фахівців, молодих спеціалістів та вчителів англійської мови м. Мелітополя, Мелітопольського та Приазовського районів. Викладачі Гуров С.Ю., Гурова Т.Ю., Насалевич Т.В., Мілько Н.Є., Коноваленко Т.В. кожного разу дивують присутніх інноваціями у методиці викладання іноземних мов.
Викладачами кафедри видано монографією «Підготовка майбутніх фахівців-філологів до використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності» (2017р.), в якій висвітлено результати їх науково-дослідної роботи.

У рамках реалізації колективної кафедральної теми «Новий формат фахової підготовки майбутніх перекладачів і вчителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві» (наук. керівник – канд. пед. н., доцент Г.В.Матюха) викладачі кафедри здійснюють дослідження за двома напрямами: філологічним і методичним. У руслі окресленої проблеми здійснюється написання кандидатських і дипломних робіт на здобуття ОКР «бакалавр» і «магістр».

При кафедрі діє науковий гурток «Лінгвістичні студії» (керівник В.Ю.Котлярова), основними науковими напрямами якого є дослідження лінгвістичних та методичних аспектів міжкультурної комунікації в межах англомовного дискурсу.
Доцент Гурова Т.Ю. виконує обов’язки голови факультету наукового товариства студентів та молодих вчених, в рамках якої організовує студентів до участі у різних наукових заходах.

Професор Коноваленко Т.В. з березня 2015 року очолює постійну комісію Вченої ради з іншомовної освіти, завданням якої є організація роботи з упровадження Концепції розвитку іншомовної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького в освітню діяльність, залучення до її реалізації усіх учасників освітнього процесу.

Кафедра співпрацює з профільними кафедрами провідних ВНЗ Ураїни: Одеського державного університету імені І.І. Мечнікова, Бердянського державного педагогічного університету, Запорізького національного університету, Бердянського державного педагогічного університету, Таврійського державного агротехнологічного університету (місто Мелітополь), Комунального вищого навчального закладу «Мелітопольський медичний коледж» Запорізької обласної ради, загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів міста Мелітополь, Мелітопольського та Приазовського районів, Енергодарський навчально-виховний комплекс №1, учасниками проекту «Шкільний вчитель нового покоління», який проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України спільно з Британською Радою (Київ, 2013-2018 р.р.), МАН м. Мелітополя.

З березня 2013 року професор кафедри Коноваленко Тетяна Василівна у складі робочої групи бере участь у спільному проекті Британської Ради в Україні і Міністерства освіти і науки України “New Generation School Teacher”. Завдяки участі у проекті якісно підвищити кваліфікацію у зимових і літніх школах професійного зростання Британської Ради вдалось наступним викладачам кафедри: І.О. Баранцовій, С.Ю. Гурову, Т.Ю. Гуровій, Н.В. Денисенко, О.М. Корець, Н.Є. Мілько, Т.В. Насалевич та Т.В. Тарасенко.
Завдяки участі у проекті Т.В. Коноваленко представляла кафедру під час навчальних візитів до вищих навчальних закладів м. Ташкент (Узбекистан) та м. Норвіч (Велика Британія).

Важливою перспективою розвитку є можливість співпрацювати з колегами з 13 вишів України та 1 вишу Молдови, які також долучаються до участі в означеному проекті.
Кафедра упроваджує в освітній процес затверджену Міністерством освіти і науки України експериментальну програму з «Методики навчання англійської мови». Таким чином, у 2020 році очікується перший випуск вчителів англійської мови нової генерації.
Кафедра англійської філології та методики викладання англійської мови на основі договорів про співпрацю, а також на основі загальноуніверситетських угод здійснює міжнародне співробітництво через науково-творчу та навчальну співпрацю із зарубіжними навчальними закладами: Мозирським державним педагогічним університетом ім. І.П. Шамякіна, вищою лінгвістичною школою у місті Ченстохово, Польща.

Викладачами кафедри опубліковано значну кількість наукових статей та тез, особлива увага приділяється фаховим виданням та публікаціям у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of Science). Їх кількість не лише постійно зростає. До публікацій у цих виданнях залучаються і студенти магістратури (Ланцева В., Карпінська М., Лінник А., Долодарова І. та інші).

Постійне підвищення професійної кваліфікації – це обов’язок кожного викладача кафедри. Згідно з планом проекту «Шкільний вчитель нового покоління» у зимовій і літній школах Британської Ради починаючи з 2013 року підвищували кваліфікацію викладачі Т.В.Коноваленко, Н.В. Денисенко, С.Ю. Гуров, Т.Ю. Гурова, Н.Є.Мілько, О.М. Корець, Г.В.Матюха, Т.В.Насалевич, Т.В.Тарасенко, І.О.Баранцова.

Тематика студентської науково-дослідної роботи охоплює актуальні питання сучасних філологічних та методичних досліджень і представлена роботою в проблемних групах, в яких беруть участь як викладачі, так і студенти.

Результатом спільної наукової роботи викладачів кафедри та студентів є виступи студентів на щорічних студентських наукових конференціях і форумах «Сучасна філологія: наукові проблеми та їх дослідження», міжнародних науково-практичних конференціях «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві», науково-методичних семінарах «Мова і література в контексті сучасної освіти» філологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Всеукраїнських, міжнародних і зарубіжних наукових конференціях; публікації студентських наукових розвідок у виданнях філологічного факультету, виданнях України, зарубіжних виданнях та у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of Science) (Ланцева В., Карпінська М., Лінник А., Долодарова І. та інші), блискучі захисти дипломних робіт із використанням сучасних інноваційних технологій.

Студенти, що здобувають кваліфікацію вчителя/викладача та перекладача англійською мовою проходять виробничу практику в межах різних міжнародних програм: Програма подвійного диплома (Україна та Польща), програма «Work and Travel» та ін.
Щороку студенти-філологи беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Переможцями ІІ туру таких конкурсів стали: С. Патлаха (диплом ІІІ ступеня за захист наукової роботи з романо-германських мов, керівник: Коноваленко Т.В.), Трохименко Яна (ІІІ місце, керівник: Матюха Г.В.), Байтеряков Євген (І місце, керівник: Насалевич Т.В.).

Професор Коноваленко Т.В. протягом чотирьох років співпрацювала з МАН учнівської молоді м. Мелітополь. Кількість слухачів, підготовлених до участі у підсумкових олімпіадах Малої академії наук з англійської мови – 11 учасників (Калмикова Т., Вороніна В. (три роки поспіль), Макарова А., Коваль А., Ромащенко В. (два роки поспіль), Аксютьонок О.) Підготувала 10 призерів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України.

Виховна робота на кафедрі англійської філології та методики викладання англійської мови проводиться  згідно з планами виховної роботи університету, факультету. Своєчасно проводяться кураторські години, тематика яких розробляється на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України,  професійної специфіки факультету, визначних дат історії держави, області, міста й узгоджується із заступником декана з виховної роботи.

Реалізація завдань виховної роботи передбачала пріоритетні напрями національно-патріотичного, морально-правового, художньо-естетичного, трудового, фізичного, екологічного виховання і здійснювалася за такими аспектами:

  • організаційно-методологічне забезпечення;
  • культурно-просвітницька робота та організація студентського дозвілля;
  • національне виховання;
  • соціально-виховна робота;
  • робота органів студентського самоврядування.

Особлива увага спрямовується на вивчення особистості студентів-першокурсників, виявлення активу груп, формуванню згуртованого колективу групи, засвоєння студентами особливостей навчальної діяльності та правил гуртожитку, прищеплення навичок самостійної роботи, роз’яснення важливої ролі вивчення суспільних дисциплін, педагогіки та психології, а також спеціальних предметів у підготовці майбутнього спеціаліста.

Згідно з планами кураторів проводяться всі заплановані виховні заходи. Студенти-першокурсники відвідують музей МДПУ в рамках щорічної екскурсії «Знайомство з історією університету». У групах проводяться соціально-психологічні тренінги сприйняття адаптації першокурсників (разом з кафедрою психології), зустрічі першокурсників з керівниками наукового, навчального, міжнародного відділів, бібліотеки, студентського та профспілкового комітетів.

За підтримки викладачів кафедри Баранцової І.О., Рябухи Т.В., Коноваленко Т.В. студентами філологічного факультету 1 вересня 2012 року була офіційно заснована театр-студія “МАСКА”. Ініціатором створення Театру стали творчі студенти 1-3 курсів, які підтримали цю ідею. За підтримки друзів та колег, студентського ентузіазму та нестримного потоку творчості Театр почав стрімко розвиватися та набирати нових обертів, даючи гідні та яскраві творчі плоди. В репертуарі театру твори англійських письменників, заходи , присвячені ювілейним датам великого англійського драматурга У. Шекспіра. Одним із найбільших досягнень Театру став проект «І сміх, і сльози, і любов», присвячений творчості У. Шекспіра, який відбувся в листопаді 2016 року на сцені 1 корпусу і який проводився для учнів шкіл міста і району.