Семінарські заняття Link popular

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

з курсу “ВСТУП ДО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА”

для студентів І курсу філологічного факультету

спеціальностей:

6.020303 “Філологія. Мова і література (англійська)”;

6.020303 “Філологія. Мова і література (німецька)”;

6.020303 “Філологія. Українська мова і література”;

6.020303 “Філологія. Українська мова і література

та мова і література (англійська)”

Семінарське заняття № 1

 

ТЕМА. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ДУМКИ

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Питання для обговорення:

 

 1. Літературознавство як наука.
 2. Місце визначних давньогрецьких філософів Платона й Аристотеля у розв’язанні основних питань літератури.
 3. Боротьба за ясність і чистоту мови в поемі М. Буало “Поетичне мистецтво”.
 4. Матеріалістичне розуміння мистецтва французьким філософом Д. Дідро (праці “Краса”, “Про драматичну літературу”).
 5. Обґрунтування теорії реалізму у працях німецького просвітителя Г. Е. Лессінга.
 6. Літературознавча, критична і публіцистична спадщина І. Франка.

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Завдання:

 

 1. Із наведених джерел  випишіть уривки про  специфіку літератури та її місце в  суспільному житті.

 

 1. Заповніть таблиці:

Основні літературознавчі дисципліни

Допоміжні літературознавчі дисципліни

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Назва літературознавчої дисципліни

Її завдання

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Вступ до літературознавства: Хрестоматія / Упоряд. Н. І. Бернадська. – К.: Либідь, 1995. – 256 с.
 2. Галич О. А. Вступ до літературознавства: підручник для студ. вищ. навч. закл. – Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 288 с.
 3. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія  літератури: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.
 4. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К.: Академія, 1997. – 752 с.
 5. Ткаченко А. О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства). – К.: Правда Ярославичів, 1997. – 448 с.
 6. Введение в литературоведение: Литературные произведения: Основные понятия и термины: Учеб. пособие / Под ред. Л. В. Чернец. – М.: Высшая школа, Изд. центр “Академия”, 2000. – 556 с.
 7. Волинський П. К. Основи теорії літератури. – К., 1967.
 8. Лесин В. М., Пулинець О. С. Словник літературознавчих термінів. – К., 1971.
 9. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. – М.: Аспект пресс, 1996. – 332 с.
 10. Хализев В. Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 2000. – 397 с.

Додаткова

 


Семінарське заняття № 2

 

ТЕМА. ФЕНОМЕН ЛІТЕРАТУРИ

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Питання для обговорення:

 

 1. Образотворчі, пізнавально-естетичні та моделюючі можливості слова як основного засобу літературної творчості.
 2. Види літературно-художнього образу.
 3. Співвідношення понять: літературний герой (і антигерой), тип, прототип, характер, персонаж, образ, дійова особа, ліричний герой, ліричний персонаж, “образ автора”, “власне автор”, письменник.
  1. Наведіть приклади образів героїв та антигероїв із творів світової літератури.
  2. Наведіть приклади образів-типів із повісті М. Коцюбинського “Fata morgana”.
  3. Наведіть приклади дійових осіб із драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”.
 4. Вступ до літературознавства: Хрестоматія / Упоряд. Н. І. Бернадська. – К.: Либідь, 1995. – 256 с.
 5. Галич О. А. Вступ до літературознавства: підручник для студ. вищ. навч. закл. – Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 288 с.
 6. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія  літератури: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.
 7. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К.: Академія, 1997. – 752 с.
 8. Ткаченко А.О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства). – К.: Правда Ярославичів, 1997. – 448 с.
 9. Абрамович Г.Л. Введение в литературоведение. –М.: Просвещение, 1965. – 367 с.
 10. Волинський П.К. Основи теорії літератури. – К.: Радянська школа, 1967. – 367 с.
 11. Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. Издание 2-е, исправленное и дополненное. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1963. – 455 с.
 12. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. – М.: Аспект пресс, 1996. – 332 с.
 13. Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 2000. – 397 с.

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Завдання:

ЛІТЕРАТУРА

Основна

Додаткова


Семінарське заняття № 3

 

ТЕМА. РОМАН

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Питання для обговорення:

 

 1. Походження та еволюція роману.
 2. Основні жанрові модифікації роману.
 3. Спільне та відмінне між романом, епопеєю та повістю.
 4. Наведіть приклади романів з української та зарубіжної літератури. Вкажіть їх жанрові різновиди.
 5. Обґрунтуйте правомірність застосування терміну “роман” щодо твору О. Гончара “Собор”.

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Завдання:

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Вступ до літературознавства: Хрестоматія / Упоряд. Н. І. Бернадська. – К.: Либідь, 1995. – 256 с.
 2. Галич О. А. Вступ до літературознавства: підручник для студ. вищ. навч. закл. – Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 288 с.
 3. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія  літератури: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.
 4. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К.: Академія, 1997. – 752 с.
 5. Ткаченко А.О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства). – К.: Правда Ярославичів, 1997. – 448 с.
 6. Додерер Х. Основы и функции романа // Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западно-европейской литературы ХХ в. Сост., предисл., общ. ред. Л. Г.Андреева. – М.: Прогресс, 1986. – С. 382–390.
 7. Ніколенко О.М. Теорія та історія роману (від античності до Просвітництва) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – № 11. – С. 53–61.
 8. Ортега-и-Гассет Х. Мысли о романе // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М.: Искусство, 1991. – С. 260–295.
 9. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. – М.: Аспект пресс, 1996. – 332 с.
 10. Хализев В. Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 2000. – 397 с.

Додаткова


Семінарське заняття № 4

 

ТЕМА. НОВЕЛА ЯК РІЗНОВИД ЕПОСУ

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Питання для обговорення:

 

 1. Новела в її історичному  розвитку (від найдавніших часів до ХХ ст.)
 2. Характеристика основних жанрових модифікацій новели.
 3. Художньо-символічний зміст і екзистенційний сенс категорії трагічного (на матеріалі новелістики О.Кобилянської).

 

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Завдання:

 

 1. Визначте жанрові особливості новел В. Стефаника “Новина”, “Камінний хрест”.
 2. Наведіть приклади соціальної, психологічної, філософської новели в українській літературі.

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Вступ до літературознавства: Хрестоматія / Упоряд. Н. І. Бернадська. – К.: Либідь, 1995. – 256 с.
 2. Галич О. А. Вступ до літературознавства: підручник для студ. вищ. навч. закл. – Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 288 с.
 3. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія  літератури: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.
 4. Демченко І. Особливості поетики О. Кобилянської. – К.: Твім інтер, 2001.                             – С. 101–134.
 5. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К.: Академія, 1997. – 752 с.
 6. Ткаченко А. О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства). – К.: Правда Ярославичів, 1997. – 448 с.
 7. Фащенко В. Із  студій про новелу. Жанрово-стильові питання. – К., 1971. – 215 с.
 8. Зотова В. Українська новелістика 90-х років ХХ – початку ХХІ століть. – Мелітополь, 2004 (рукопис на кафедрі).

Додаткова


Семінарське заняття № 5

 

ТЕМА. ЦІЛІСНИЙ АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Питання для обговорення:

 

 1. Формозмістова єдність літературного твору (змістоформа).
 2. Сюжет і фабула.
 3. Композиція художнього твору.
 4. Особливості композиції в творах різних літературних родів і видів. Навести приклади.
 5. Життєвий матеріал і його художня реалізація в композиції твору. Навести приклади.
 6. Роль позасюжетних елементів у розкритті змісту твору (портрет, пейзаж, інтер’єр, авторські відступи, вставні епізоди).

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Завдання:

 

 1. Визначте сюжетні лінії в романі І. Багряного “Тигролови”.
 2. Визначте особливості композиції поеми Т. Г. Шевченка “Гайдамаки”.
 3. Визначте особливості конфлікту і його реалізації в оповіданні “Дорогою ціною” й у новелі “Intermezzo” М. Коцюбинського.

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Галич О. А. Вступ до літературознавства: підручник для студ. вищ. навч. закл. – Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 288 с.
 2. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія  літератури: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.
 3. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І.Ковалів та ін. – К.: Академія, 1997. – 752 с.
 4. Ткаченко А. О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства). – К.: Правда Ярославичів, 1997. – 448 с.
 5. Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. Издание 2-е, исправленное и дополненное. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1963. – 455 с.
 6. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. – М.: Аспект пресс, 1996. – 332 с.
 7. Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 2000. – 397 с.

Додаткова


Семінарське заняття № 6

 

ТЕМА. ТРОПИ

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Питання для обговорення:

 

 1. Роль слова-означення, епітет у портретистиці.
 2. Метафоризація як система мовно-образних зв’язків.
 3. Алегорично символічні образи, їх функції.

 

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Завдання:

 

 1. Випишіть декілька портретів з повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я” та з’ясуйте функцію епітетів у їх змалюванні.
 2. Визначте місце метафор та їх різновидів з уривка М.Коцюбинського “Ранок у лісі” (казка “Хо”).
 3. Наведіть приклади алегорично-символічних образів з поезій Лесі Українки, І. Франка, драматургії І. Кочерги.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Вступ до літературознавства: Хрестоматія / Упоряд. Н. І. Бернадська. – К.: Либідь, 1995. – 256 с.
 2. Галич О. А. Вступ до літературознавства: підручник для студ. вищ. навч. закл. – Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 288 с.
 3. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія  літератури: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.
 4. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т.  Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К.: Академія, 1997. – 752 с.
 5. Ткаченко А. О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства). – К.: Правда Ярославичів, 1997. – 448 с.
 6. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. – М.: Аспект пресс, 1996. – 332 с.
 7. Хализев В. Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 2000. – 397 с.

Додаткова

 


Семінарське заняття № 7

 

ТЕМА. СИЛАБО-ТОНІЧНА СИСТЕМА ВІРШУВАННЯ

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Питання для обговорення:

 

 1. Силабо-тоніка в контексті основних систем  віршування.
 2. Генезис силабо-тонічної системи віршування.
 3. Основні розміри в силабо-тоніці.
 4. Маловживані розміри силабо-тоніки.

 

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Завдання:

 1. Визначте розмір віршів (див. додаток).
 2. У запропонованих віршах визначне особливості римування.

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Вступ до літературознавства: Хрестоматія / Упоряд. Н. І. Бернадська. – К.: Либідь, 1995. – 256 с.
 2. Галич О. А. Вступ до літературознавства: підручник для студ. вищ. навч. закл. – Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 288 с.
 3. Качуровський І. Метрика: Підручник. – К.: Либідь, 1994. – 120 с.
 4. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К.: Академія, 1997. – 752 с.
 5. Ткаченко А. О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства). – К.: Правда Ярославичів, 1997. – 448 с.
 6. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. – М.: Аспект пресс, 1996. – 332 с.
 7. Хализев В. Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 2000. – 397 с.

Додаткова

 1. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. – М.: Аспект пресс, 1996. – 332 с.
 2. Хализев В. Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 2000. – 397 с.

 

mooCow mooCow mooCow
mooCow